วันนี้ 12 กค.49  เตรียมงานและยืนยันวิทยากรที่จะมาบรรยายในที่ 13 นี้ .

เวลา 21.00น. อาจารย์ได้เข้าไปในชั้นเรียน และอ่านตรวจสอบบันทึกของนักศึกษา  4 คนคือ

  • นางสาวกรวิภา จันวัน
  • นางสาวหยาดนภา สลาม
  • นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุล
  • นางสาวสุพาพร แซ่ฮึง
  • นายเวโรจน์ ทองเถาว์
  • พบว่า นักศึกษาได้อ่านค้นคว้ามาจากหนังสือ วารสาร และเวบไซต์   จำนวนมาก ถ้านักศึกษาได้ไปแสวงหาอ่านก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียว

    ใกล้กำหนดส่งบทความแล้วนะครับ