การพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มสนใจ หากครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงจังนักเรียนจะได้พัฒนาตามศักยภาพและมีผลงานของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป นักเรียนคนหนึ่งอาจจะเรียนเก่งวิชาการ นักเรียนอีกคนหนึ่งจะเก่งในเรื่องศิลปะ  ทักษะกีฬาและอื่นๆซึ่งนักเรียนจะมีสิ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างโดดเด่นที่แตกต่างกันไป  เมื่อเกิดความหลากหลายในตัวนักเรียนเป็นเรื่องที่ทายสำหรับครูที่มีไฟในการหาวิธีการต่างๆเพื่อสนองให้นักเรียนอย่างเต็มที่  เป็นเรื่องที่ครูรู้อยู่แล้วเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง แล้ววันนี้คุณครูได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่หรือยัง (ให้ถามตัวเอง) ผลที่เกิดกับนักเรียนนั่นเองที่ประเมินคุณภาพของครูที่สอนเขาได้ แล้วมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพอย่างไร ผลงานใดก็ตามที่เกิดจากนักเรียนสิ่งนั้นก็เป็นผลงานครูเช่นกัน ฝากไว้ให้ครูได้คิดต่อ