ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 33 ปี เรื่อง "นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม: อนาคตร่วมของสังคมไทย" และขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 33 ปี ( ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/FERS33/index.html )