------------------------------------
เอกสารWORD.DOC
1.เอกสารคำสอนบทที่5-6 (ใหม่)
2.ตารางตรวจสอบเหตุสัมพันธ์ บทที่1 (ใหม่)
------------------------------------
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
1.ตัวอย่างงานวิจัย (download จากบันทึกการบรรยายครั้งที่1)
2.กรอบการวิจัย (download จากบันทึกการบรรยายครั้งที่1)
3.ตัวแปรการวิจัย (download จากบันทึกการบรรยายครั้งที่1)
4.กรอบแนวคิดการวิจัย (download จากบันทึกการบรรยายครั้งที่1)
5.กิจกรรมที่2 ตั้งปัญหาและคำถามการวิจัย (ใหม่)
------------------------------------
ผู้บันทึก กฤษดา กรุดทอง