------------------------------------
การดำเนินการ
------------------------------------

  • แจกเอกสารแนะนำชุดวิชา
  • แจกแบบฟอร์ม01
  • ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย
  • ทำกิจกรรม1 ศึกษางานวิจัย

------------------------------------
กิจกรรมต่อเนื่อง
------------------------------------

  • วิเคราะห์บทคัดย่องานวิจัย1เรื่อง
  • อ่านรายงานการวิจัยเต็มฉบับ1เรื่อง
  • นำเสนอโครงการวิจัย2 คน(คุณสุดจิตรและคุณสุรีรัตน์)