การถ่ายโอนงานวางผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ติดต่อ

งานวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล เช่นเดียวกับภารกิจอื่นๆ อย่างไรก็ดี ภารกิจงานด้านผังเมืองมีความซับซ้อนยุ่งยาก และต้องอาศัยองค์ความรู้เทคนิควิชาการชั้นสูง และประสบการณ์หลายด้าน ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์จากพื้นฐานวิชาหลากหลายสาขา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดรวมถึงการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

การฝึกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการดำเนินงานตามขั้นตอนกฎหมายที่ได้ผลงานเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจริง (On the job of Training) เป็นแนวทางที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อนโยบายกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon planing and civil

หมายเลขบันทึก: 3842, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 14:20:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)