การถ่ายโอนงานวางผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล เช่นเดียวกับภารกิจอื่นๆ อย่างไรก็ดี ภารกิจงานด้านผังเมืองมีความซับซ้อนยุ่งยาก และต้องอาศัยองค์ความรู้เทคนิควิชาการชั้นสูง และประสบการณ์หลายด้าน ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์จากพื้นฐานวิชาหลากหลายสาขา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดรวมถึงการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

การฝึกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการดำเนินงานตามขั้นตอนกฎหมายที่ได้ผลงานเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจริง (On the job of Training) เป็นแนวทางที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อนโยบายกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon planing and civilความเห็น (0)