ประเภทของการวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดประเภทของผังไว้ 6 ประเภทคือ

 1. ผังประเทศ เป็นการจัดทำผังในภาพรวมของประเทศ

   

 2. ผังภาค เป็นการจัดทำผังในระดับภาค แบ่งเป็นภาคทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้

   

   

 3. ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นการจัดทำผังเมืองรวมในระดับจังหวัดซึ่งจะเป็นการกำหนดบทบาทความสำคัญ ตลอดจนการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด

   

   

 4. ผังเมืองรวม เป็นการจัดทำผังในระดับชุมชนเมือง ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล พื้นที่มีการค้าชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น

   

   

 5. ผังเมืองเฉพาะ เป็นการจัดทำผังในรายละเอียดในพื้นที่เฉพาะ เช่น ผังด่านชายแดน ผังปรับปรุงภูมิทัศน์

   

   

 6. ผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการจัดทำผังในพื้นที่ที่เป็นชุมชนชนบทเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon planing and civilความเห็น (0)