เขาวางผังเมืองกันอย่างไร

ในการวางผังเมืองนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน

ประชาชนเจ้าของท้องที่จะมีส่วนร่วม ในการวางผังในขั้นตอนไหนต้องลองติดตามดูแล้วตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งโครงการพัฒนาและแนวโน้มการขยายตัวด้านต่างๆ เช่น ประชากร เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความต้องการที่จะพัฒนาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเมืองในอนาคต เช่น เป็นศูนย์กลางด้านการค้า ศูนย์อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว หรือเมืองเกษตรกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การวางผังเริ่มจากพื้นที่รองรับและวางทิศทางการขยายตัวของเมือง ซึ่งจะได้จากการคาดเดาการขยายตัวด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อจะนำไปกำหนดพื้นที่วางผัง จากนั้น ก็ทำการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติและออกเป็นข้อกำหนดเพื่อบังคับใช้ และจะต้องคำนวณความเพียงพอของการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบผังร่างเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ผู้วางผังทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เป็นการติดตามเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินว่า ผังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 5 คือการปรับปรุงตัวผัง อาจเป็นเพราะว่าตัวผังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือมีเสียงเรียกร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขจากประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon planing and civilความเห็น (0)