วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังจั่น"โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม  อ่านเก่ง  เขียนสวย  พัฒนาตนเอง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยความร่วมมือของบุคลากรและชุมชน  ภายในปี  2552

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9  กค.  2549  คณะครูโรงเรียนบ้านวังจั่นได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการหาวิธีให้บรรลุเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังจั่น  ได้เป้าประสงค์ดังนี้

    "ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด  อ่าน  เขียน  อย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม"

    เราได้กำหนดหัวปลาและแบ่งงานกัน  ทำให้เราคิดค้นและรวบรวมขุมความรู้ได้  37  ขุม  และสกัดขุมความรู้ออกมาได้  8  แก่น  เพื่อจะนำไปพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังจั่นต่อไป