การหาวิธีให้บรรลุเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังจั่น

วิธีการสร้างหัวปลาให้บรรลุเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังจั่น"โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม  อ่านเก่ง  เขียนสวย  พัฒนาตนเอง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยความร่วมมือของบุคลากรและชุมชน  ภายในปี  2552

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9  กค.  2549  คณะครูโรงเรียนบ้านวังจั่นได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการหาวิธีให้บรรลุเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังจั่น  ได้เป้าประสงค์ดังนี้

    "ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด  อ่าน  เขียน  อย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม"

    เราได้กำหนดหัวปลาและแบ่งงานกัน  ทำให้เราคิดค้นและรวบรวมขุมความรู้ได้  37  ขุม  และสกัดขุมความรู้ออกมาได้  8  แก่น  เพื่อจะนำไปพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังจั่นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 38345, เขียน: 12 Jul 2006 @ 13:43 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  การจัดการความรู้เป็นวิธีการสำหรับสร้างความรู้  ค้นหาความรู้  ทำความเข้าใจความรู้ที่ค้นหามาได้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกิบัติหน้าที่ของโรงเรียน

  การเล่าเรื่องคือการสร้างเรื่องราวที่เป็นตัวอย่าง  หรือการบอกเล่าเรื่องขององค์กรที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่ผู้เล่าพิจารณาว่ามีองค์ความรู้เหมาะสมที่จะถ่ายทอด

  ข้อดีของเรื่องเล่า  คือมีความเป็นธรรมชาติเนื่องจากเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว  เป็นกันเอง  จำง่าย  ทำให้เกิดความรู้สึกร่วม  กระตุ้นความสนใจ  นำมาเปรียบเทียบกับตนเองได้  และนำมาเป็นฐานความคิดที่จะขยายผลต่อ  ฯลฯ  แต่สิ่งสำคัญคือ  คนทุกคนไม่ใช่เล่าเรื่องได้น่าสนใจ  เพราะบางคนเล่าได้แต่น้ำไม่ได้แก่นความรู้