สถานีวิทยุชุมชนและการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

 

ที่ตั้ง ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

ลักษณะกิจกรรม สื่อวิทยุชุมชน

บทบาทและหน้าที่ของวิทยุท้องถิ่น

เป็นสื่อแขนงหนึ่งในบรรดาสื่อแขนงต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มีขบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปตามสถานะ แต่มีหน้าที่เดียวกันคือ การบอกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บอกสัญลักษณ์ ความคิด จากบุคคลคณะหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง

วัตถุประสงค์

เน้นการให้บริการสังคม ด้านข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่นชุมชนและสาระน่ารู้ สาระบันเทิงของประเทศและของโลกปัจจุบัน ส่งเสริมงานด้านพัฒนาและร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเวทีแห่งความคิด เวทีแห่งความสามารถ โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ มูลนิธิภาคเอกชน ที่ดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยรวม

การบริหารจัดการ

ทำเป็นกิจการส่วนบุคคลน่าจะไม่เหมาะเพราะสื่อน่าจะเป็นของชุมชน เนื่องจากอุปกรณ์การติดตั้งสถานีวิทยุกำลังต่ำราคาแพงมาก ประมาณ 5 –6 แสนบาท จึงตั้งกลุ่มแบบสหกรณ์เพื่อรวบรวมหุ้น โดยใช้วิธีการเลี้ยงตัวเอง ไม่หวังกำไรจนเกินควร ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมหุ้นประมาณ 60 หุ้น และร่วมกันประชุมตกลงกันคัดสรรหาคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นและได้ไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

วิธีดำเนินการ

รวบรวมหุ้นจากสมาชิกจาก 50 คน (สามัญ) หุ้นละ 10,000 บาท แล้วให้สมาชิกในจำนวน 40 คน ไปแตกหุ้นอีกทีจาก 1 หุ้นเป็น 10 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท ใน 10 หุ้นที่ออกไป ส่งตัวแทนสามัญมาหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนดำเนินกิจการแทนในสหกรณ์ วทช. เรือนหุ้นในสหกรณ์ วทช. ทั้งหมด 600,000 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)