รายงานผลการวิจัยพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม 5 บท