Km 3 รูปแบบ

แบบคลาสสิก แบบมาตรฐาน แบบจูงใจใฝ่สัมฤทธิ

แบบแรกคือให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานส่งทุกเดือน สรุปรายไตรมาส และสรุปงานรายปี จากนั้นกองบรรณาธิการเลือกที่น่าสนใจทำหนังสือเป็นผลงานเด่นของหน่วยงาน เรียกว่า แบบคลาสสิก

แบบที่สองใช้มาตรฐานเป็นตัวกำหนด ผู้รับผิดชอบต้องไต่ระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นสำนักงาน5ส. หรือ ISO 2002 หรือ.......      เรียกว่า แบบมาตรฐาน

แบบที่สามสร้างพลังจูงใจให้ผู้รับผิดชอบกำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความสามารถของคนทำงานที่จะทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุผล พัฒนาคนทำงานเพื่อไปถึงความสามารถนั้นๆ เรียกว่า แบบจูงใจใฝ่สัมฤทธิ

ผู้บริหาร 3 แบบต่างกันอย่างไร? และภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)