การวางแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบ้านตาก

แบบสรุปข้อมูลตามตารางสี่ช่อง

           การวางแผนกลยุทธ์ เราเริ่มวางแผนกลยุทธ์แบบไม่เข้าใจโดยในปี 2545 มีการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาเองจำนวน 7 ข้อโดยไม่ได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างชัดเจนแต่อาศัยการประเมินผลงานประจำปี ในปี 2546 มีการทำSWOT Analysisจากการทำแบบสรุปข้อมูลตามตาราง 4 ช่อง ได้กลยุทธ์เป็น 8 ข้อ แล้วนำเอาไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการโดยตรงทำให้ไม่ค่อยเกิดการเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแผนนัก ในปี 2547 เริ่มนำเอาBSCมาใช้กำหนดมิติของตัวชี้วัด 4 มุมมองแล้วจัดตัวชี้วัดหลักไปใส่ใน 4 มุมมองนี้ ในปี 2548 จึงมีการสรุปตัวแบบการวางแผนกลยุทธ์สู่ผลสัมฤทธิ์องค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกโดยใช้SWOT Analysis + แบบสรุปข้อมูลตามตารางสี่ช่อง แล้วนำเอาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสข้อจำกัดมาใส่ในตารางSWOT Matrix แล้วจัดทำมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับบริการ 8 ยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นจัดทำผังกลยุทธ์หลักเพื่อหาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้วนำเอาวัตถุประสงค์กลยุทธ์มาเชื่อมกับกลยุทธ์ที่ทำได้ นำเอาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาจัดกลุ่มเป็นKRAได้ 3 กลุ่มภารกิจแล้วทำผังกลยุทธ์ย่อยออกมา 3 กลุ่มภารกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดและนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งแผนงาน แผนเงิน แผนคนทั้งในส่วนของงานประจำและงานโครงการ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของทิศทางกลยุทธ์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)