เคล็ดลับจูงใจเสริมแรงทางบวก – ลบอย่างเหมาะสม

เสริมแรงทางบวก – ลบ เพื่อนช่วยเพื่อน Pure Love
                จูงใจเสริมแรงทางบวก – ลบอย่างเหมาะสม
                โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น  โดยอาจารย์นงนุช  กุลมาตย์  มีปัญหาเรื่องเด็กหนี้เรียน  หากโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบจึงได้คิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นมาให้นักเรียนจับคู่กันเรียน  โดยเป็น Buddy กัน  จูงมือกันไปเรียนคอยดูแลซึ่งกันและกัน  ในส่วนของผู้บริหาร ผอ.ลิขิต  เพชรผล ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  โดยมีโครงการ Pure Love วัยรัก วัยบริสุทธิ์  สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการสร้างประสานสัมพันธ์ครูกับศิษย์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเด็กตั้งครรภ์ระหว่างเรียน  ท่านผู้อำนวยการมีนโยบายไม่ให้เด็กออกกลางคัน  แต่จะเรียกเด็กผู้ปกครอง  และครูประจำชั้นมาคุยกันและหาวิธีการแก้ไขปัญหา    ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนและลาคลอดไป  โดยให้มีผู้ที่รู้เรื่องน้อยที่สุด เคล็ดลับเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจะทำให้เด็กมีโอกาสกลับมาเรียนจนสำเร็จ  ทำให้เด็กมีอนาคตต่อไป      กลยุทธ์กระบวนการความสำเร็จ ของโรงเรียนต้องมี  1.  มีแผนงาน/โครงการ 2.  มีผู้รับผิดชอบ  3.  มีการดำเนินงานจริง  4.  มีการประเมินผลการดำเนินงาน 5.  ผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเกณฑ์ 80% ขึ้นไป 5. เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในทุกมิติ 

Km idea

12 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)