สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

ชนะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชีวิต คือ ปัญหา

                    วันนี้ผมอยากจะพูดถึงการแนะแนวอาชีพ   ตามแนวทางที่ได้ดำเนินการก็ด้วย     ใจรักและหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบ ซึ่งหากเรามองดูความหมายของการแนะแนวแล้วมิใช่เพียงแต่   การแนะแนวเพื่อศึกษาไปยังอาชีพเท่านั้น    แต่จากการที่ได้ทำงานเกี่ยวกับการแนะแนวมานั้น    ความหมายของการแนะแนวมีความหมายลึกซึ่งและกว้างขวางมากมายนัก  นั้นก็คือ  เราจะทำ   อย่างไรให้หนึ่งชีวิตของคนหนึ่งคนมีความมั่นคงในอาชีพและมีความสุข
       พราะการแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการที่เข้าไปมีส่วนในชีวิต เพราะจะมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การศึกษาเพื่อสร้างอาชีพหรือแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพ แต่ในปัจจุบันที่ผมได้    ดำเินินการอยู่นั้นเป็นกระบวนการแนะแนวในกลุ่มของนักเรียน - นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจ   เลือกงานอาชีพตามที่ตนถนัด     เหมาะสม
และสามารถดำรงอาชีพของตนให้ประสบกับความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าและที่สำคัญมีความสุขกับอาชีพที่ตนทำ
       ยากจะพูด สำหรับผมจึงขอเล่าเรืองตามคติชีวิตที่ตั้งไว้ว่า  ชีวิตคือปัญหา ตราบใด     ที่เรายังมีเวลาทุกวินาที..นาที..ชั่วโมง..วัน..สัปดาห์..เดือน..และปี เราจะต้องต่อสู้กับชีวิต เรา    จะต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันไม่ว่าปัญหานั้นอาจจะเป็นเพียงปัญหารายวันเท่านั้นก็ตาม เพื่อทำ    ให้ชีวิตของเรามีคุณค่าดังคำพูดที่ว่า ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน   เราต้องต่อสู้เสมอและที่สำคัญ เราต้องพึงตัวเราเอง เราต้องศึกษา เราต้องฝึกฝนตนให้ดี เพื่อ
ที่เราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา
       ารแนะแนวอาชีพ ตามสถานศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา ตลอดเวลาคิดเสมอว่าจะทำอย่างไร    ให้นักเรียน  -  นักศึกษาบรรลุเป้าหมาย   ผู้บริหารการศึกษา  -  ครูแนะแนวผู้ที่จะส่งผู้โดยสาร       ข้ามฝาก    ทุกครั้งที่ได้มีการประสานงานกันเราต่างมีจุดหมายเป้าหมายเดียวกัน    เราทำงาน   ด้วยการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ฝ่าย  รวมถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยจะต้องมีการสอบถามความต้องการ  ของเขา เพื่อที่ท่านจัดหางานจังหวัดชุมพร  จะจัดให้อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวน  การแนะแนวนั้นก็คือการทดสอบความพร้อมความถนัดทางอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย    เพราะ  ชีวิตคนเราจำ
เป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตนเองอย่างดีพอ ต้องให้ตนเองยอมรับตนเอง มี
ความรู้  ความเข้าใจ  ในตนเอง   เช่น  ในเรื่องของความถนัด   ความเข้าใจ   ความสนใจ ค่า  นิยม  ลักษณะนิสัย  หรือบุคลิกภาพของตนเอง    ดังนั้นทุกครั้งที่ผมได้ดำเนินการในเรื่องของ     การแนะแนวอาชีพผมจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการติดต่อประสานโดยยึดหลักของ   การมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
เช่น กำหนดการ กิจกรรม อาหาร    สำนักงานฯจัดให้ แต่เราไม่ได้คิดเองเพียงลำพัง
       อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมาก  ก็คือเรื่องของโลกอาชีพที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ  ทุกครั้ง    ที่จัดอบรมเราจะเชิญบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพไปทำการสาธิตและสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือทำกันอย่างแท้จริงซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นเราก็ยังมี   งานทางวิชาการหรืออาชีพในสถานประกอบการไปนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบ   ใน   การเป็นทางเลือกสำหรับตัวเขาในอนาคต   เพื่อที่จะทำให้้เขาได้รับทราบในเรื่องของความ     ต้องการ  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และการคาดหวังถึงอนาคตในเรื่องของตลาดแรงงาน   แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะสะท้อนกลับในเรื่องของข้อจำกัด   ของการทำงาน เช่น บางอาชีพมีการกำหนดเรื่องของ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ นั้นคือสิ่งที่
เราได้     นำเสนอสำหรับงานแนะแนวอาชีพ
       ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า การแนะแนวอาชีพนั้นกว้างขวางกว่าที่คิด แต่ผมก็มีความสุขมากมาย    กับการทำงานแนะแนวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เพราะผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากเรา   ทำให้น้องๆ นักเรียน-นักศึกษา ได้มีการพิจารณา
เลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับ   ตนเองได้อย่างดีที่สุดก็จะทำให้เขาเกิดความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว แน่่นอนที่สุดชีวิตของเขา     ก็ต้องมีความสุขอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะลดปัญหาทางสังคมลงได้

                                                ด้วยรักและห่วงใย
                       งานแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Employmentความเห็น (2)

โอ๋
IP: xxx.8.168.174
เขียนเมื่อ 

ทำไม ไม่จัดทำหน้าเว็บ ให้มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด ไว้เพื่อจะได้เปิดดูได้ง่ายๆ ล่ะ คะ  จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูข้อมูลที่จัดหางานอีก

 

อ้อน
IP: xxx.19.67.155
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับโอ๋ค่ะ