จิระศาสตร์วิทยาสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนได้นำแนวทางการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

ปฐมบทแห่งการเรียนรู้
        นับตั้งแต่โรงเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ซึ่งได้เชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และคณะ
ไปเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายครั้ง  แต่ละครั้งผมแอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ความรู้ แง่คิด มุมมองที่เป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรอย่างมากมาย และหนึ่ง
ในเรื่องราวที่ผมประทับใจ คือ "การจัดการความรู้" KM : Knowledge Management
ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

ก้าวสู่การทดลองใช้
       ในเรื่องการจัดการความรู้นั้น ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ของผมเองค่อนข้างน้อย
เปรียบเสมือน "มือใหม่หัดขับ" ซึ่งมีความมุ่งมั่น พยายามทำตามแนวทางที่เรียนรู้มา
ผมถือว่าถ้าไม่มีก้าวแรก ก็จะไม่มีก้าวต่อไป   ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2458
จึงได้ประเดิมเวทีจัดประชุมปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้" ครั้งที่ 1 ซึ่งถือว่าโชคดี เวทีนี้
มีคุณหมอวิจารณ์ พานิช คุณธวัช หมัดเต๊ะ ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ เป็นพี่เลี้ยง    ต่อมา
ได้จัด "ตลาดนัดความรู้"ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีกครั้งหนึ่ง   คราวนี้มีท่านดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ และคุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส เดินทาง
มาช่วยอบรมชี้แนะแนวทางการแสดงบทบาท "คุณอำนวย" "คุณกิจ" "คุณลิขิต" ให้กับ
คณะครูของเราทำให้ทุกคนรับรู้เข้าใจบทบาทกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น ต้องขอขอบพระคุณ
ในความเอื้ออาทรของทุกๆท่านเป็นอย่างสูง

นำไปขยายผล
        
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เทคนิคการเล่าเรื่อง  การระดมพลังสมอง
การสังเคราะห์องค์ความรู้ ขุมทรัพย์ทางปัญญา ตลอดจนการจัดทำWeb blog ฯลฯ
ได้นำไปขยายผลสู่ครูและนักเรียน รวมบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
เพราะคณะครูและผู้บริหารได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของการจัดการความรู้
ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภารงาน หากแต่เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีหลักฐาน
หลักการ หลักเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ได้

ดั้นด้นสู่ความสำเร็จ
         ความสำเร็จของการจัดการศึกษา อาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน
แต่ความสำเร็จของการเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ต้องเริ่มต้นจากครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกๆฝ่ายในโรงเรียนต้องเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้"  เป็นนักจัดการ
ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อย่างยั่งยืน

เคล็ดลับการจัดการความรู้
          การจัดการความรู้เป็นเสมือนเส้นผมบังภูเขา  ผู้บริหารที่ชาญฉลาด
มักจะเอาบริบทสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง
ของเราหรือในโลกใบนี้ นำมาใช้ระโยชน์ในการจัดการความรู้ได้ทั้งสิ้น
          เคล็ดลับสำคัญ นักจัดการความรู้"ต้อง...
          - มีความกระตือรือร้น (Alert) ในการแสวงหาความรู้
          - ฝึกฝนตามตัวอย่างที่ดี (best practices) ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ
          - มีเครือข่ายการจัดการความรู้ (networking) เพราะความรู้ที่ได้
            จะมีการขยายเครือข่ายต่อยอด ไม่มีวันหมดสิ้น
         

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)