นโยบายการศึกษาของผู้ว่า กทม.ปีการศึกษา 2553

สมศักดิ์
ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์มอบนโยบายออนไลน์ การศึกษา คือ ชีวิต ทั้งชีวิต..เราดูแล

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์มอบนโยบายออนไลน์ การศึกษา คือ ชีวิต ทั้งชีวิต..เราดูแล

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนาง ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกทม. เพื่อมอบนโยบาย ด้านการศึกษาประจำปี 2553 ตามโครงการ “ การศึกษา คือ ชีวิต ทั้งชีวิต…เราดูแล” ในลักษณะการประชุมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ถ่ายทอดสดผ่าน website http://live.bmasmartschool.com/livebma/ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 โรงเรียน ร่วมชมการออนไลน์ พบปะสนทนา กับผู้ว่าฯกทม. ไปพร้อมๆ กัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ตามนโยบายด้านการศึกษาในการเสริมสร้างกรุงเทพฯให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ด้วยนโยบายการศึกษาที่ทำได้จริง มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวตลอด 1 ปี เศษที่ผ่านมา ปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียนได้รับการประเมิน คุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.และกว่า 95% ได้รับการรับรองคุณภาพในการประเมินรอบที่ 2 ที่ผ่านมา

ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เน้นใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
            สำหรับการดำเนินการนโยบายการศึกษาตามโครงการ “ การศึกษา คือ ชีวิต ทั้งชีวิต…เราดูแล” นั้น กทม.ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิถีพุทธหรือวิถีธรรมตามบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ดำเนิน โครงการศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา จำนวน 28 โรงเรียน สอนอิสลามศึกษา จำนวน 80 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์และนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวนศูนย์พระพุทธศาสนา จากเดิมที่มีอยู่ 39 ศูนย์ ใน 22 เขต เป็น 67 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต

เล็งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นเปิดสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง
          เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กทม. ได้จัดทำหลักสูตร “ โตไปไม่โกง (Anti-corruption )” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่สอดคล้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งในภาคเรียนแรกของปี การศึกษา 2553 เริ่มจากชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 280 โรงเรียน และจะขยายให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา นี้ เพื่อให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณค่าหรือค่านิยมที่เป็นการป้องกันการคอร์รัปชั่นได้ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความกล้าหาญยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ฯลฯ ภายใต้แนวคิดส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร “ โตไปไม่โกง”
ขยายโรงเรียนเรียนร่วมเปิดโอกาสเด็กพิเศษ เป็น 100 โรง ในปี 53

           นอกจากนี้กทม. ได้ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มจำนวนโรงเรียนเรียนร่วม ที่สามารถจัดให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ จากเดิมที่มีอยู่ 74 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2551 เป็น 100 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2553 พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการสอน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม

พัฒนาเด็กกทม. เก่งหลายภาษาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
           กทม. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ทุกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรและเพิ่มการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารโดยครูชาวต่างประเทศให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นเรียนสูงสุดของแต่ละโรงเรียนผ่านโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอื่นๆ ด้วย อาทิ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาสเปน และภาษาญี่ปุ่น

ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
          ในปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียน จะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อรับชมรายการของสถานีวิทยุการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขณะอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษคาดว่าภายในเดือนหน้า จะเริ่มดำเนินการติดตั้งและอบรมแนวทางการใช้การศึกษาดาวไกลผ่านดาวเทียม

ติดกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
          เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนทั้งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กทม. จะติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนภายในปีนี้ โดยติดตั้งกล้องตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 จุด ขนาดกลาง 12 จุด และขนาดใหญ่ 16 จุด นอกจากนี้ได้มีการจ้างยามรักษาความปลอดภัยมาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลากลางวัน และดูแลทรัพย์สินในเวลากลางคืนด้วย

ต่อเนื่องโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยทุกระดับชั้น
          โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดให้นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำ ซึ่งเดิมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนคนละ 1 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2553 กทม. ได้เพิ่มงบประมาณให้นักเรียนในสังกัดตั้งแต่ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนมีโอกาสได้เรียนว่ายน้ำคนละ 2 ปี ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกว่ายน้ำเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตัวเอง และเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วย

 

อ้างถึง  http://www.asamedia.org/2010/06/4229/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายและการวางแผนกับสมศักดิ์ มูหะหมัด

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายการศึกษาของผู้ว่า กทม.ปีการศึกษา 2553

หมายเลขบันทึก: 379022, เขียน: 27 Jul 2010 @ 20:17 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

เขียนเมื่อ 

น่าอ่าน น่าเรียนรู้..ปัจจุบันทันด่วน..ขอบคุณข้อมูลน่ารู้และต้องติดตามค่ะ

เขียนเมื่อ 

นโยบาย..สวยสด..งดงาม..ดีครับ!

ขอบคุณ..สำหรับความรู้..ดีดี..

เขียนเมื่อ 

วันนี้ใส่แว่นใหม่แล้วดูดีมากเลย

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาส่งความระลึกถึงกันค่ะ....วันนี้มาพร้อมกับหนูน้อยน่ารัก ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • บุษราแวะมาเยี่ยนเยียน คุณสมศักดิ์ สบายดีนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                   เป็นตัวแทนความระลึกถึงค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้ คุณครูสมศักดิ์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุข สดชื่น สมหวัง ดั่งใจปอง ตลอดปี และตลอดไปนะคะ" 
  • ขอบคุณค่ะ

                                      

นู Klong11
IP: xxx.10.171.119
เขียนเมื่อ 

หลงเข้ามาแต่คุ้มค่ามากค่ะ