นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา เศรษฐวิทยา

โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (วัดห้วยเจริญผล)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่
     
หลายคนคงเคยได้ยินคุ้นหูกับคำว่า "บวร" ตามพจนานุกรมคำนี้มีหมายถึง ประเสริฐหรือล้ำเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นคำราชาศัพท์ใช้กันในราชสำนักและแม้จะฟังดูห่างไกล แต่แท้จริง”บวร”อยู่ใกล้ชิดเกี่ยวพันกับคนไทยมากที่สุด ยิ่งถ้าทราบถึงแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีชื่อว่า "บวร" จะยิ่งเข้าใจความหมาย
     

"บวร" นอกจากความหมายข้างต้น ด้วยพระอัจฉริยภาพในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมองคำนี้ด้วยความลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ยิ่งไปกว่านั้นทรงใช้อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ภายในสังคมแบบไทย ๆ ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยในมุมกว้างอย่างครอบคลุมยากจะหาผู้ใดในแผ่นดินคิดได้เสมอเหมือน
     
คำว่า "บวร" เกิดจากการนำอักษรสามตัวมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นคำที่มีความหมาย ตามแนวพระราชดำริอักษรทั้งสามตัวล้วนมีความหมายในตัวเอง เป็นความหมายที่ผูกพันและคุ้นเคยตลอดมา เริ่มจาก บ.ใบไม้ แทนความหมายด้วยคำว่า บ้าน ซึ่งบ้านคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้
บ้านให้ความรักความอบอุ่นผูกพัน แม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหญ่ ๆ เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กที่มีความหมายสำคัญมาก
     

ว.แหวน แทนความหมายด้วยคำว่า วัด วัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่ครั้งอดีตเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้ประพฤติถูกทำนองคลองธรรม วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว สำหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็ได้คำสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลาม คริสต์ ล้วนมีหลักคำสอนให้ผู้คนประพฤติและปฏิบัติดี โดยนัย ว.แหวนจึงหมายรวมถึงศาสนาต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไทย
     

ร.เรือ แทนความหมายด้วยคำว่า โรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผน สำหรับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยู่บ้างในปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนต้องดูแลเหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตน

นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องให้ความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่รวมถึงทำให้ศิษย์เป็นคนดีแก่สังคม จากคำจำกัดความและความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคำว่า "บวร" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นซึ่งหากให้ความสำคัญกับสามสิ่งนี้ดังที่พระองค์ทรงมองสังคมไทยที่ประเสริฐดีเลิศ ในความหมายของคำว่า "บวร" ก็จะบังเกิดขึ้น
     

การทำให้ "บวร" ประสานกันอย่างลงตัวไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแต่ปัจจุบันลืมมองสังคมไทยที่อบอุ่นแบบอดีต ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ผูกพันกันมานานตั้งแต่สังคมไทยยังไม่มีโรงเรียน

 วัดต้องรับภาระในการให้ความรู้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการสอนให้ทำความดี วัดจึงผูกพันกับชุมชนมากกว่าปัจจุบัน ความสัมพันธ์ลักษณะนี้จึงไม่ได้หมายถึงวัดในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ในชุมชนศาสนาอื่นหากมีที่ประกอบศาสนกิจก็ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ คอยชี้นำคนในชุมชนให้ทำความดีเช่นเดียวกัน
     

ด้วยสถานภาพสังคมปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านวัตถุ เศรษฐกิจ แต่สภาพจิตใจของความเป็นมนุษย์กลับดูเลวร้ายลง ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในภาวะดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยอยู่เสมอจึง พระราชทานแนวพระราชดำริที่มีชื่อว่า"บวร" กระตุ้นเตือนให้พัฒนาโดยใส่ใจในฟันเฟืองเล็ก ๆ ทางสังคมที่กำลังละเลยไปมากทั้งบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อให้เกิดความผูกพันกันในสังคมแบบเดียวกับที่เคยมีมาในอดีต เพื่อให้ประเทศชาติเติบโตอย่างมีรากฐานอันจะทำให้ประเทศเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป.


การศึกษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งส่วนวิชาการและส่วนศีลธรรมจรรยานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะรากฐานและปัจจัยเครื่องส่งเสริมให้บุคคลสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงคือ เมื่อทุกคนมีความรู้พร้อมทั้งมีศีลธรรมอันดีงาม ย่อมสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพและมีชีวิตอยู่โดยสวัสดีมั่นคงได้และผู้ที่ตั้งตัวได้มั่งคงเช่นนี้ย่อมสามารถสร้างฐานะและความเป็นอยู่ดีมีสุขให้แก่ตัวและครอบครัวให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

  

 ยิ่งกว่านั้นยังสามารถเผื่อแผ่ความดีความเจริญของตัวให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้อีกด้วย ท่านทั้งหลายจึงควรที่จะร่วมมือร่วมความเพียรพยายามกันดำเนินงานด้านการศึกษาต่อไปโดยเต็มกำลัง เพื่อพัฒนาอนุชนของเราให้ได้ผลอย่างแท้จริง ชาติบ้านเมืองจักได้เจริญมั่นคงอยู่ตลอดไป”
               
               

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 และจากพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริ "บวร" หลายหน่วยงานเกิดแนวคิดในเรื่องตามรอยพระยุคลบาท "บวร" รับสนองพระราชดำริ หวังให้ภาพวิถีชีวิตดีงามแบบไทย ๆ คงอยู่สืบชั่วลูกหลาน

http://www.bloggang.com/viewdiary.phpid
=phimaidamrong&month=092007&date=20&group=3&gblog=17

 

 

 ความเห็น (2)

ประเด็นที่ท่านสงสัยเรื่อง สารเคมี นำมาฝากครับhttp://www.doae.go.th/report/sukda/noGood/on.html

กว่าจะเสร็จโครงการเป็นหมันแน่

ต้องชวนท่านที่ปรึกษานายก ไปด้วยกันบ่อยๆ

สวัสดีค่ะ

  • บวร   สามสถาบันนี้  ยังคงต้องเกี่ยวพัน เกื้อกูล กันและกัน
  • เพื่อพัฒนาคน  คนเพื่อพัฒนาชุมชน  และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
  • การพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นคนที่มีคุณธรรม
  • ดูเหมือนจะยากกว่าพัฒนาอะไร ๆ ทั้งหมด
  • ครูอิงคิดว่าที่ผ่านมาหลักสูตรการศึกษาของไทย มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งมากกว่าเป็นคนดี
  • เราจึงต้อง ชีช้ำ กะหล่ำปลี ไม่มีคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมือง
  • ขอบพระคุณนะคะ  กับพระราชดำรัสดี ๆ ที่ได้อ่าน
  • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี