ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Union Catalog เป็นฐานข้อมูลรวม ซึ่งจัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากร ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุดแต่ละแห่งเอาไว้ด้วยกัน

สำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของไทย แห่งแรกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม  และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุด  รวมทั้งอำนวยความสะดวกทั้ง เจ้าหน้าที่และผู้ใช้

 

            จากระยะเริ่มต้นการจัดซื้อฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์และข้อมูลบนฐานมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยปัญหาหลายประการในการใช้งานบนระบบ ทั้งข้อจำกัดของซอฟต์แวร์และความหลากหลายของการลงรายการบรรณานุกรมแต่ละห้องสมุดที่ส่งเข้ามารวมกัน ทำให้ ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมาเรื่อยๆ 

 

                นอกจากนี้ในส่วนของคนทำงานลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรของห้องสมุด ได้มีการรวมตัวกันเป็นคณะทำงานที่เรียกว่า คณะทำงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Union Catalog ซึ่งแบ่งเป็นคณะทำงานชุดย่อย 2 ชุด คือคณะทำงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากร ( Catalog ) และ คณะทำงานด้านระบบ ( System )   เพื่อร่วมมือกันทำงาน ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการใช้งานระบบ รวมทั้งการดำเนินงานด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน

 

                ปัจจุบันการดำเนินงานฐานข้อมูล Union catalog ยังไม่เรียบร้อยดีนัก แม้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจัดซื้อได้ผ่านไปหลายปี  ณ วันนี้คณะทำงานได้มีการแบ่งข้อมูลบรรณานุกรมที่แต่ละห้องสมุดส่งมารวมกันที่ฐานข้อมูลกลาง นำไปดำเนินการแก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนของระเบียนข้อมูล  โดยแบ่งให้แต่ละห้องสมุดนำข้อมูลไปดำเนินการแก้ไข แห่งละ 9 , 000 กว่าระเบียน  ซึ่งในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ คณะทำงานฯ ได้นัดประชุมเพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

                  ในส่วนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เร่งดำเนินการแก้ไขระเบียนที่ได้รับมอบหมายมาดำเนินการ ทั้งหมด 9 ,000 กว่าระเบียนนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว ประมาณ 5,000 ระเบียน  ( ณ วันที่ 7 กรกฏาคม )  ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด              

  สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ ก็คือ ท่านสามารถจะค้นหาหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่งของไทย  ว่ามีหนังสือเล่มที่ต้องการอยู่ที่ใดบ้าง โดยที่ไม่ต้องเข้า web site ของแต่ละห้องสมุด  เป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการค้นหา  เมื่อทราบแหล่งที่มีหนังสือที่ต้องการแล้ว ท่านก็สามารถจะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันท่าน ไปยังห้องสมุดที่มีหนังสือเล่มดังกล่าวได้        

แหล่งอ้างอิง  http://uc.thailis.or.th/