กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมพัฒนากองไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

              กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และคณะหน่วยงาน

             วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มข. และคณะหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยและระบบลูกจ้างความเห็น (2)

สมจิตร วินากร
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 7 โดยไม่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

1. ใช้เมื่อใด

2. มีระเบียบหรือยัง

 

เรียน  คุณสมจิตร

การปลดล็อคซี 6 ไป ซี 7 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยจะให้แล้วเสร้จภายใน 3 เดือน