กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และคณะหน่วยงาน

             วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มข. และคณะหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร