double taxation agreement

อรกิตติ์
double taxation agreement

                (International) Double Taxation Agreements 

            การเก็บภาษีซ้ำซ้อน หรือ Double Taxation Agreement (DTA) คือ การที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับทรัพย์สิน (asset) หรือการทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดรายได้ (financial transaction)

            การเก็บภาษีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้หลายทาง ในระดับระหว่างประเทศ จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศ 2ประเทศมีกฎหมายภาษีทับซ้อนกันอยู่ ทำให้เกิดปัญหาบุคคลมีถิ่นที่อยู่ในประเทศหนึ่ง แต่มีรายได้จากอีกประเทศหนึ่ง แล้วต้องเสียภาษีจากรายได้นั้นตามกฎหมายภาษีของทั้งสองประเทศ ทำให้ต้องเสียภาษีจากรายได้นั้น 2 ครั้ง

                ข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนก็คือ การที่ระหว่างประเทศทำข้อตกลงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือขจัดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อน และเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เป็นในหนึ่งในนั้น ประเทศไทยทำข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน หรือ DTA ครั้งแรกในปี 1963 กับประเทศสวีเดน จนในปัจจุบันประเทศไทยทำข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับต่างประเทศเป็นจำนวน 51ประเทศ โดยมีประเทศที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น หรือจีน

หลักเกณฑ์ของข้อตกลงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนของไทยโดยทั่วไป แบ่งพิจารณาเป็น 4ส่วนคือ

1 scope

                -บุคคล

บุคคลที่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศคู่สัญญา ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 180วันในปีที่เสียภาษี หรือ เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของประเทศไทย
                -ภาษี

DTA ใช้กับกรณีภาษีรายได้เท่านั้น

                2 ประเภทของรายได้

โดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีการกำหนดประเภทของรายได้ หรืออัตราภาษีที่ใช้กับข้อตกลง ใช้กับประเทศที่เกิดรายได้ หรือมีถิ่นที่อยู่ที่ถูกใช้สิทธิทางภาษีตามรายได้ที่แน่นอน ถ้าประเทศที่เกิดรายได้มีสิทธิทางภาษี รายได้จะถูกนำไปคิดภาษีตามกฎหมายภายในประเทศนั้น

                DTA ยังบรรยายระดับอัตราภาษีรายได้การลงทุน ดังนั้นประเทศที่เกิดรายได้สามารถเก็บภาษีรายได้ในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

                บางมาตราในข้อตกลงปรากฏชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ประเทศที่เกิดรายได้ใช้สิทธิด้านภาษีในรายได้ เหมือนกับรายได้ที่ได้จากการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และกำไรจากธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ถาวรในประเทศที่รายได้เกิด

                3 การกำจัดปัญหาภาษีซ้อน

ใน DTA แต่ละฉบับก็จะกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหารเก็บภาษีซ้อนที่แตกต่างกันไปตามประเทศที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่

-          มาตรการการยกเว้น (Exemption method)

ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีรายได้ที่มีใน DTAซึ่งเสียภาษีไปแล้วในประเทศที่เกิดรายได้

-          มาตรการCredit (Credit method)

ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ยังคงสามารถเก็บภาษีรายได้ซึ่งถูกเรียกเก็บไปแล้วในประเทศที่รายได้เกิดได้ โดยคำนวณบนพื้นฐานรายได้รวมทั้งหมดของผู้เสียภาษี รวมถึงรายได้จากประเทศอื่นที่ตาม DTAได้ถูกเรียกเก็บภาษีในประเทศอื่นนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามเป็นไปตามการพิจารณาถึงภาษีที่ต้องจ่ายในประเทศอื่นนั้น

                กรณี DTAไม่ปรากฏประเทศใดเฉพาะเจาะจง มีบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาที่ 300 ซึ่งเป็นไปตามcreditฝ่ายเดียวผ่อนปรนภาษีที่มีต่อไทย สำหรับภาษีที่เสียในประเทศอื่นโดยนิติบุคคลไทย

                4 ข้อบัญญัติทั่วไป (General provision)ส่วนสุดท้ายของข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อนมีไว้เพื่อความช่วยเหลือทางปกครองหรือบริหาร เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านภาษี และการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความพร้อมก่อนFTA

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 37523, เขียน: 06 Jul 2006 @ 21:49 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จรัญ
IP: xxx.213.28.198
เขียนเมื่อ 

อยากรบกวนสอบถามว่าค่าเป็นค่าบริการทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ซอฟแวร์ และกู๊ดวิล ที่จ่ายไปยังประเทศอเมริกา จะเข้าข่ายไหมครับ หรือว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และจะต้องเสียภาษี ภพ.36 ไหมครับ