• กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน นักเรียนและคุณครูรู้จักกันดี
  • การปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ ให้ถูกหลักการ ครบกระบวนการนั้น หลายโรงเรียนทำได้ดี
  • กิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในสี่องค์ประกอบ (หลัก 4ก หรือ 4H) คือ เกศ(Head) กมล(Heart) กร(Hand) กาย(Health) 
  • กิจกรรมสหกรณ์ สนองพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กิจกรรมสหกรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาหลายมาตรฐาน
  • สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาแล้ว การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้องเริ่มที่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ
  • ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย กับโรงเรียน จึงต้องประสานร่วมมือกันเป็นอย่างมาก และผู้ปกครองจะต้องรู้ เข้าใจ ตระหนัก เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ลูกๆ อีกทางหนึ่ง
  • ทุกครั้งที่พูดถึงเด็กปฐมวัย ต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับผู้ปกครองเสมอ

ภาพประชุมใหญ่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ได้ที่:http://krukittichai.ning.com