องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.2 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

 

 

ระดับ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน 

1

มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้การกำหนดนโยบายและการดำเนินการให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(3.2.1(1)) และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 และ 2553  สำหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต (เอกสาร 3.2.1(2)-(3)) ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  และสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นแกนหลักในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ (เอกสาร 3.2.1(4)-(6)) 

3.2.1(1) นโยบายและแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ หน้าที่ 9 และหน้าที่ 19

3.2.1(2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552

3.2.1(3) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

3.2.1(4) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

3.2.1(5) คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

3.2.1(6) สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

2

มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ

ใน 5 ประเภท ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการ

- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมนันทนาการ

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ประเภท ได้จัดโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการค่ายทันตะอาสาสานฝันอนุรักษ์ธรรมชาติ  โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนางานสโมสรนิสิต และโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (เอกสาร 3.2.2(1)-(3))

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจะได้รับหนังสือรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร(เอกสาร 3.2.2(4)) และการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะดำเนินไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ (เอกสาร 3.2.2(5)) เป็นต้น โดยงานกิจการนิสิตได้จัดทำคู่มือนิสิต(เอกสาร 3.2.2(6)) เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และของคณะด้วย

3.2.2(1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

3.2.2(2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

3.2.2(3) โครงการ/กิจกรรมนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

3.2.2(4) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี

3.2.2(5) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

3.2.2(6) คู่มือนิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2553

 

3

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา

มีการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมทุกกิจกรรม (เอกสาร 3.2.3(1))

3.2.3(1) ผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม

4

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. มีการนำผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อปรับรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่ประสบปัญหา (เอกสาร 3.2.4(1)) อีกทั้งได้จัดทำเอกสารสรุปโครงการเพื่อนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีถัดไป  (เอกสาร 3.2.4(2))

 

3.2.4(1) การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

3.2.4(2) เอกสารสรุปโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ นเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#ttt

หมายเลขบันทึก: 374352, เขียน: 12 Jul 2010 @ 16:17 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)