เยี่ยมบ้านนักเรียน


พฤติกรรมของนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากบ้าน

           ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม  เยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีนี้จัดให้กระชับและรวดเร็วเพราะโรงเรียนยังมีกิจกรรมนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดพัทลุง  ในวันที่ 16 ก.ค. 53  และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในเดือนสิงหาคมจึงประชุมและตกลงร่วมกันให้ครูแต่ละคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบ   ครูดาวเรือง  ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 53- 9 ก.ค. 53  

          เนื่องจาก  เดือนนี้ เป็นช่วงที่ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนสมรม  เช่น เงาะ  มังคุด  ทุเรียน  จำปะดะ  รวมทั้งสะตอ ชาวบ้านจะไปสวนตั้งแต่ตอนเช้า  - จนค่ำมืด  บางคนก็พักในสวนบนภูเขา  เพราะย่างเข้าฤดูฝน  จึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางไป-กลับ  ทุกวัน  บางบ้านครูต้องไป 2-3 ครั้ง เพราะไม่พบผู้ปกครอง  ต้องนัดหมายเวลาเฉพาะตอนเย็น  เขาจะได้ไม่ขาดรายได้  บางวันก็ไปไม่ได้เพราะฝนตก  การเยี่ยมบ้านครั้งนี้จึงใช้เวลา 1 เดือนเต็มๆ  ทั้งที่มีเด็กในความรับผิดชอบ เพียง 23 คน

             วันนี้จัดทำรายงานการเยี่ยมบ้าน  เพื่อสรุปส่งผู้บริหารในวันพรุ่งนี้

 

                   

 

 

 

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2  ปีการศึกษา  2553

 

 

โดย

 นางเกษร   เทพรัตน์   ตำแหน่ง  ครู

ครูประจำชั้น  ป. 6/2

 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ อำเภอลานสกา   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1

 

                รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ประจำปีการศึกษา 2553

                        วันที่  8  มิถุนายน -  9 กรกฏาคม    2553

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรรมราช  เขต 1

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ชื่อ โครงการ

 เยี่ยมบ้านนักเรียน    ประจำปีการศึกษา  2553

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา

  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน

  3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ได้ทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน

  4. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง

  5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ

  6. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนมาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถตามศักยภาพ

 3.   เป้าหมาย

           - ด้านปริมาณ

                -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    จำนวน  23    คน  ได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน

           - ด้านคุณภาพ

                   -    ผู้ปกครองจำนวน..23..คน  และครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง

                    -    นักเรียนจำนวน..23..คน ได้รับการเยี่ยมบ้านและได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละบุคคล

4.     ผลสำเร็จของโครงการ

         4. 1.ครูได้ทราบความเป็นอยู่ของนักเรียนที่แท้จริง
         4. 2. ครูได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง 

               ของนักเรียน

          4. 3.ได้ข้อมูลมาคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

                    ทางด้าน ต่างๆ

        4.4.ได้ข้อมูลมาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มี

               ความสามารถตามศักยภาพ

         4.5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมากขึ้น

 

5. งบประมาณ  

                -

6. ผู้สนับสนุนโครงการ

                - ผู้บริหารโรงเรียน

                - คณะครู  - นักเรียน

                 - ผู้ปกครองนักเรียน     

 

7. ปัญหาอุปสรรค

                - ไม่ค่อยพบผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้

             -  ตอนเย็นเลิกเรียนฝนตกบ่อยๆ ทำให้เกิดอุปสรรคในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

             -  บ้านนักเรียนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขดุ ครูต้องมีผู้นำทางและนัดหมายล่วงหน้า

 

8. ข้อเสนอแนะ

                1.  ควรมีการวางแผนนัดเวลากับนักเรียนผู้ปกครองก่อนออกไปเยี่ยมบ้าน

                2. ควรบันทึกปัญหาที่ได้รับทราบจากผู้ปกครอง มีการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ

                4. ควรมีการติดตามและ รายงานผลพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

                       ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน

                                  ( นางเกษร     เทพรัตน์ )

 1.9.              บันทึกการตรวจสอบ / คำรับรองของผู้บริหาร

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

                                                    ลงชื่อ............................ผู้บริหาร

                                                           (นายเสกสรร   สุขเนาว์)

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

 

                                   แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.   จำนวนนักเรียน

 • จำนวนนักเรียนที่ต้องออกเยี่ยม                          ....23......คน

 • นักเรียนชาย                                                       .....14.....คน

 • นักเรียนหญิง                                                        .....9.....คน

 • ได้ออกเยี่ยมบ้านทั้งหมด                                     ......23....คน

 2.    ภูมิลำเนานักเรียน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  2 ตำบลกำโลน                                  ......6.....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  6 ตำบลกำโลน                                  .......4....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  11 ตำบลกำโลน                                ......5.....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลกำโลน                                  ......4....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  6 ตำบลท่าดี                                      ......4.....คน

 • 3.  ลักษณะที่อยู่อาศัย

 • บ้านตนเอง                                                           ......23...คน

 • บ้านญาติ                                                               ......-......คน

 • บ้านเช่า                                                                 ......-.....คน

 4.   บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

 • อาศัยอยู่กับบิดามารดา                                        ......15...คน

 • อาศัยอยู่กับบิดา                                                    ......-.....คน

 • อาศัยอยู่กับมารดา                                                .......3....คน

 • อาศัยอยู่กับญาติ                                                   ......5.....คน

5.      สถานภาพของบิดามารดา

 • บิดามารดาอยู่ด้วยกัน                                                         .....20.....คน

 • บิดามารดา แยกกันอยู่                          ......-......คน

 • บิดาถึงแก่กรรม                                     .......-.....คน

 • มารดาถึงแก่กรรม                                  ......-... ..คน

 • บิดา-มารดา ถึงแก่กรรม                                                       .......-......คน

 • บิดามารดา หย่าร้าง                                                         .........3....คน

 • 6.   รายได้ของบิดามารดา

 • ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน                                                               .....4......คน

 • 5,001-10,000 บาทต่อเดือน                                                             ......17.....คน

 • 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน                                                             ......2.......คน

 • 20,001 -50,000 บาทต่อเดือน                                                          ........-......คน

 • 50,001 บาทขึ้นไป                                                                 .......-......คน

 7.        ลักษณะการดำเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้าน

 • งานอดิเรก

  • เล่นกีฬา                                                 ......12.....คน

  • อ่านหนังสือ                                         .....10......คน

  • เล่นเกมส์                                               ......5.......คน

  • ดู ทีวี                                                       ......23......คน

  • เล่นดนตรี                                              ......-.....คน

  • อื่นๆ................................

  • ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน                                                        ...23.....คน

  • หารายได้พิเศษ                                     …-…คน

 8.    สภาพแวดล้อมของครอบครัว

 • ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมดี                                                                 ...20.......คน

 • ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี                                                                      ....3.....คน

 • สภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัย                                                         ...19.......คน

 • สภาพบ้านทรุดโทรม                                                                                                                                    ..…4…..คน

 • สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย                                                   ......20.....คน

 • สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนมีความเสี่ยงต่อเด็ก                                                            ......3......คน

 • 9.   บรรยากาศในครอบครัว

 • อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา                                                                   ......15.....คน

 • ปล่อยปละละเลย                                                 ........5....คน

 • เข้มงวด                                                                 ......3....คน

 • 10.       จำนวนนักเรียนที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือ

 • ด้านทุนการศึกษา                                                                 .....8......คน

 11.   นักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือมีความสามารถตามศักยภาพ

 • ด้านวิชาการ                                                      .....7......คน

 • ด้านกีฬา                                                             ......2......คน

 • ด้านดนตรี                                                           ......3......คน

 • ด้านศิลปะ                                                             ........5 ...คน

   

                                         ลงชื่อ…………………………….                                                                                                                                              (…นางเกษร    เทพรัตน์…)                              

                                     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2               

 

   

แบบบันทึกผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ระดับชั้น  ป.  6/2

ระหว่างวันที่  16  มิถุนายน  2553  -  9  กรกฎาคม  2553

เลขที่

ชื่อสกุล

ผลการออกเยี่ยมบ้าน

หมายเหตุ

ได้

ไม่ได้

1

ด.ช. วิทวัส          เลขา

-

 

2

ด.ช.  ธีรภัทร       วรรณเจริญ

-

 

3

ด.ช. ปริวิทย์       โกกิลา

-

 

4

ด.ช. ธนายุ          ตลึงจิตร

-

 

5

ด.ช. รัฐศาสตร์   สะไบงาม

-

 

6

ด.ช. สิรคุปต์      คุ้มกุมาร

-

 

7

ด.ช. ศราวุธ       สุรางค์จิตร

-

 

8

ด.ช. อธิชา         พึงสมบูรณ์

-

 

9

ด.ช. จักรพงศ์     จารุพันธ์

-

 

10

ด.ช. ทวีศักดิ์      บุญส่ง

-

 

11

ด.ช. กันตพงศ์   ตลึงจิตร

-

 

12

ด.ช. ภูวเดช      เวชผสาร

-

 

13

ด.ช. ภูณากร     อวยศิลป์

-

 

14

ด.ช. อัครชัย      พักตร์ผ่อง

-

 

15

ด.ญ. สิริวิชชา   สึกพันธ์

-

 

16

ด.ญ. สุนันทา    จามิตร

-

 

17

ด.ญ. ธัญญารัตน์   บุญยืด

-

 

18

ด.ญ. กาญจนี       กรรมโชติ

-

 

19

ด.ญ. เบญจมาศ   บุญมาศ

-

 

20

ด.ญ. นิภาพร       สินธู

-

 

21

ด.ญ. กุสุมา         โนนนอก

-

 

22

ด.ญ. ธัญญา        สึกพันธ์

-

 

23

ด.ญ. สกายวรรณ   ดิษฐรักษ์

-

 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6/2   ปีการศึกษา  2553

                      นักเรียนทั้งหมด          จำนวน               ……23…..  คน

                      นักเรียนชาย           จำนวน               ……14…..  คน

                       นักเรียนหญิง         จำนวน               …… 9…..   คน

                ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน   จำนวน              ……23…… คน

                ไม่ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน   จำนวน         ……-..…… คน

 

 

หมายเลขบันทึก: 374148เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2010 23:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (57)

มาชมการเยี่ยมบ้าน

หัวใจระบบการดูแล

น้องพี่เยี่ยมจริงๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

     มาชวนไปเยี่ยมบันทึกที่พี่น้องGTKได้เจอกันค่ะที่นี่นะคะ...http://gotoknow.org/blog/0815444794/373325

                                                             มาตายี

 • มีกล้วยมาฝากจ้ะ
 • ฝันดีครับ

ให้กำลังใจในการเยี่ยมบ้านเด็กค่ะ

จำได้ว่าเวลาไปเยี่ยมบ้านเด็กๆจะสนุกมากระหว่างเดินทาง  เพราะเด็กในห้องก็จะขี่จักรยานตามไปเป็นขบวน  ไปถึงบ้านไหน(นัดล่วงหน้า )  ผู้ปกครองก็ดีใจและเต็มใจต้อนรับเลี้ยงขนมนมเนยเต็มที่  ผู้ปกครองบางคนไม่เคยเจอครูมาเยี่ยมบ้านเลย  พาไปเลี้ยงที่ร้านหมดทุกคนก็มี

เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างความประทับใจทั้งครูและผู้ปกครอง   สามารถทำให้เราเข้าถึงเด็กได้ง่าย  และนำมาต่อยอดทางด้านการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก

มีความสุขกับวันแรกของการทำงานนะคะ....น้องดอกคำปู้จู้

สวัสดีค่ะ

ตามไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะ....

เทอมแรกก็จะมีอุปสรรคหน่อย เรื่องฟ้าฝน  ทางเข่าบ้านเด็กเนี่ยเป็นโคลนและ รถเข้าๆไม่ได้... ต้องอาศัยสองเท้าก้าวไป  ฮ่าๆๆๆๆ  สนุกค่ะ  บางวันก็เปียกมะร่อกมะแร่ก โอ๊ย! สนุกดีค่ะ  มีรสชาติ... 

เป็นกำลังใจให้ค่ะ  ช่วยกันดูแลเด็กๆ ร่วมกันนะคะ

คิดถึงเสมอค่ะ

 

สวัสดีครับ..

อ่านบันทึกแล้ว พลอยนึกถึงภาพลักษณ์ของครูในสัมยที่ผมเป็นเด็ก
ครูได้รับเกียรติในหมู่บ้านอย่างมหาศาล
เป็นแขกพิเศษของชาวบ้านในทุกๆ งาน ทุกๆ เวที
คิดถึงเรื่องราวของครูที่เดินแวะเข้าแวะออกตามครัวเรือนต่างๆ...
ไปดู..ไปดูแล..
ไปให้กำลังใจ...

พลเมืองของสังคม  สร้างมาจากครูโดยแท้..

ขอบพระคุณครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • แม่ดาวเรืองไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้ว "เมื่อไหร่จะมาเยี่ยมบ้านลูกสาวบ้างละค่ะ"
 • จะทานอะไรขอให้บอก ลูกสาวจัดให้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                           

P  ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณครู

P  ขอบคุณค่ะ  ไปเยี่ยมมาแล้วค่ะ

P ขอบคุณค่ะพี่ชายสำหรับกล้วย

กินหมดตั้งแต่เมื่อคืน เพราะดูบอลดึกค่ะ

55555

P ไปพบเด็กและผู้ปกครองมา  เข้าใจนักเรียนมากขึ้น

ได้คุยกันทำให้เราผูกพันกับเด็กมากขึ้น  มีความสุขมากมาย

ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้  สนุกมากค่ะพี่

P  ขอบคุณค่ะน้องครูใจดี

P  จากประสบการณ์เป็นครูมา 30 ปี  พี่ยังศรัทธาในอาชีพนี้

เพราะครูทุกคนเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ  จึงเป็นที่ยกย่องของชาวบ้านทั่วไป

ไปไหนๆเขาก็ไหว้  ยิ่งการเป็นครูบ้านนอก เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด

P  สักวันผ่านไปทางนั้นจะแวะไปหา

เตรียมของกินอร่อยไว้นะคะลูกสาวคนสวย

 • มาเยี่ยมจ้ะ
 • เหตุการณ์ปกติดีอยู่หรือ
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมคุณยายค่ะ ฮ่าๆๆๆๆ

                     คุณยายขา...หนูน่ารักมั๊ยค่ะ...

เรียน คุณครุเกษร เทพรัตน์

ขออนุเคราะห์ ไฟล์แบบบันทึกเยี่ยมบ้านด้วยครับ ส่งทางเมล์คงจะกรุณา

กำลังให้ครูดำเนินการอยู่พอดีครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะครูพี่ดาวเรือง

เห็นแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านคุณครูแล้ว ละเอียดมากๆ ชื่นชมและเป็นกำลังใจค่ะ

ที่โครงการมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านในชุมชนค่ะแต่เน้นติดตามงานสุขภาพ

... เป็นเสน่ห์ของวิถีชีวิตสังคมไทย เพื่อการสร้างสานสัมพันธ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วม ขอบคุณค่ะ

 

ตามมาดูพี่ครูดาวเรืองเยี่ยมบ้านนักเรียน โอโหหลายบ้านมากๆๆ

 • น่าชื่นชมในความพยายาม ผมก็เป็นบ่อยนั่งพิมพ์เสียยาวเลย พอบันทึกล้มเหลว

P

 • ผมแก้ด้วยการ copy ไว้ก่อน หากล้มเหลวจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่
 • สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ ขนมจีนอร่อยมาก สมัยเดินทางด้วยรถไฟ ถึงสถานีรถจอดผมต้องลงโซ้ยก่อนเลยครับ แซ่บหลายๆ
 • คุณบอกว่า "
 • เขาเลยเอาวัตถุดิบของเราไปจดลิขสิทธิ์มาขายเราอีก ละเลยภูมิปัญญา  เราจึงเป็นอย่างนี้แหละ ....
 • จริงครับ..อีกหน่อยขมิ้นชันจะต้องไปซื้อที่อเมริกา
 • มาดูครูดาวเรืองเยี่ยมบ้านแบ ดร.ขจิตด้วยคน

สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

แวะมาชมกิจกรรมดีๆและมีประโยชน์ค่ะ ชื่นชมค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • เพลงหรอยจังหูนิ
 • กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ที่โรงเรียนครูอิงก็จะเริ่ม สัปดาห์หน้าค่ะ
 • ใช้เวลา 2 วันค่ะ  เพราะแบ่งเป็นโซน ครูทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งในการไปเยี่ยมเด็ก
 • คือนำเด็กทั้งกลุ่มไปเยี่ยมทีละบ้าน  มีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นไข่เค็มค่ะ
 • ฟังเพลงจบพอดีค่ะ  55555555+

 • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ 

เยี่ยมบ้านครูหน่อยซิคะ...พี่สาวใจดี

ขอcopy แบบ ไปเป็นต้นแบบหน่อยได้ไหมคะ

P   ฮัลโลๆๆ  เหตุการณ์ปกติจ้า

P  คงนอนหลับฝันดีนะคะ

ได้นอนหัวค่ำบ้าง เพราะไม่ต้องรอดูบอล

 

  แม่อยากได้หลานน่ารักอย่างนี้แหละ

ขอสักคน  นะ ลูกบุษรา  อย่าให้แม่รอนาน  บาปนะ 5555

P ส่งไปแล้วค่ะท่านผอ.

ขอบคุณที่ให้โอกาสแก้ตัว

P  รูปสวยจัง  เปลี่ยนบ่อยๆระวัง คนใกล้ชิดจะจำไม่ได้

มาเยี่ยมบ้านกับครูด้วยดีไหม  ทำโครงการร่วมกัน  อิๆๆน่าสนุกนะคะ

P  ขอห้พระองค์ทรงพระเจริญ  พระชนมายุยิ่งยืนนาน

P ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

เราได้ใช้ของนอกกันละทีนี้

ขมิ้นชัน  อิๆๆๆ

 

P  ขอบคุณค่ะคุณครู

ไม่เจอกันหลายวัน  คิดถึงนะคะ

 

P   หวัดดีจ๊ะน้องสาว

ดีนะมีไข่เค็มไปฝากชาวบ้าน

พี่ไปรับอย่างเดียวเลย  อิๆๆๆ

มีขนมให้กิน  น้ำอัดลม  น้ำหวาน   ผลไม้ 

อิ่มแปล้กลับบ้านทุกวัน  บางวันได้ของฝากกลับบ้านด้วย

เช่น  ปลาทูเค็ม  มะนาว   พริกขี้หนู  ยอดและลูกมะระป่า

น่าจะเยี่ยมอีกสักเดือน  55555555

P  หวัดดีจ๊ะน้องสาว

วันนี้ว่างได้มาเยี่ยมพี่นะ

กว่าจะหลุดจากแฟนคลับ คงยากน่าดู

ทุกอย่างที่พี่มีถ้าน้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตามบายเลย  ไม่ต้องเกรงใจ  พี่ส่งไปให้ใหม่ดีไหมจ๊ะ?

 • มีครูไปเยี่ยมบ้าน มหา ด้วย
 • ครังแรกตกใจ นึกว่าไอ้เสือที่บ้านไปถล่มใครเขา
 • คุณครูคุยให้ฟังว่าเรียบร้อยดี เรียนในห้องที่เด้กเรียนได้ดี
 • มหา หน้าบาน ขนมะม่วง 3 ฤดู แชมพูมะกรูด + ยานาง น้ำยาอเนกประสงค์ โลชั่นมะเฟือง ใส่รถให้คุณครู

P  สบายกาย  แต่ไม่สบายใจค่ะ

เพื่อนเสียชีวิต  ฝนตกหนัก  งานเป็นดินพอกหางหมูอ้วน 5555

 

P  ว่าแต่นายเสือ จะย้ายโรงเรียนไหมค่ะ?

ครูดาวเรืองจะได้ไปเยี่ยมบ้าน

ว่าแต่ครูต้องเอาเข่งไปด้วยไหมค่ะ 55555

เรียนคุณครูเกษร เทพรัตน์

ได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณ เป็นเอกสารที่สมบูรณ์มาก เก็บข้อมูลเด็กได้ครอบคลุม

รายงานละเอียดและเป็นประโยชน์มาก จะส่งหนังสือขอบคุณถึงผู้อำนวยการครับ

P  ดีใจที่มีประโยชน์บ้าง

        ไม่ต้องขอบคุณเป็นทางการหรอกค่ะ  เราคนกันเอง

 

 • สวัสดีค่ะ
 • นำภาพขำ ๆ มาฝากแม่ดาวเรืองค่ะ

                               

P  ภาพตลกดีจังเลย  อิๆๆ

สวัสดีค่ะ ท่านแม่

หนูยังไม่ได้เยี่ยมเลยค่ะ  ปีนี้  ท่านผอ. ไม่รู้เมาค้างมาจากไหนค่ะ  เอิ้ก เอิ้ก..

แต่งตั้งให้ครูดนตรี อย่างเรา เป็นครูแนะแนว    555555++มึนส์  ทำไม่ถูกค่ะ

ไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนดีค่ะ ไม่เคยทำเลย  คงต้องมารบกวนปรึกษาบ้างแล้วน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ  มีความสุขทุกวันน่ะค่ะ

P  แสดงว่าท่านผอ.ตาถึงค่ะ

คงเห็นว่าลูกสาวแม่ แก้ปัญหาเด็กมีปัญหาได้

- คนไหนมีปัญหาครอบครัว  ให้ร้องเพลง

- คนไหนมีปัญหาเรื่องสติปัญญา  ให้เต้นรำ  ทำท่าทาง

- ใครเรียนเก่ง ภาษาอังกฤษแนะให้เรียนต่อ วิชาเอกดนตรี  โน๊ตสากล

- ใครเรียนปานกลาง ให้ประกอบอาชีพ แต่งเพลง

- ใครเรียนอ่อน ให้ทำงานเป็นสาวคาราโอเกะ

555555555555555  รับรอง ไม่มีปัญหา  บายหมด  เหลือแต่ละบากตรากตรำ อิๆๆๆ

 • สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง
 • ทางโรงเรียนปีนี้ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะออกไปเยี่ยมเลยค่ะ
 • ที่เห็นมากจากการไปปีก่อนๆก็ปัญหาความยากจน และครอบครัวแตกแยก
 • ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อไปนะคะ

ส่วนใหญ่ปัญหาซ้ำซาก  เดิมๆ   เปลี่ยนแต่ตัวละคร

วิธีแก้ปัญหาก็เหมือนเดิม  แก้เป็นครั้งคราว   ตามกระแส

หมดกระแสก็วางเด็กลงให้ก้าวเดินไปเหมือนเดิม

คิดแล้วกลุ้ม ๆๆๆๆ

มาเยี่ยมอีกครั้งค่ะ...

ครูใจดีก็พึ่งเยี่ยมบ้านเสร็จครบ 36 หลังค่ะ  แต่ยังสรุปข้อมูลไม่เสร็จเลย...

อาจารย์สบายดีนะคะ

คืนนี้หลับฝันดีนะคะ

 

 

สวัสดีค่ะพี่ครูดาวเรือง..มาเห็นน้องสาวมาบ่นรับงานแนะแนว ก็ผอ.ตาถึงจริงๆค่ะ ทำไปค่ะ เด็กชอบครูอารมณ์ดี เห็นเรื่องทุกข์เป็นสุข เห็นเด็กดื้อเป็นเด็กดีเนาะพี่ครูเนาะ..ดีใจที่เยี่ยมบ้านเสร็จได้รายงาน..แต่น้องยังไม่ได้ไปเลยค่ะก็ให้ไปแต่ตัวยังไม่ได้รับเอกสารกรอกข้อมูลนะกลัวมันหล่นหายจึงรอก่อนค่ะ อิอิ

P 

 • อิๆๆ บ้านพี่ฝนตกทุกเย็น เยี่ยมบ้านนักเรียนมีปัญหาอุปสรรคมากมาย
 • แต่ก็สำเร็จได้ทันกำหนด   เพราะกระจายกันเยี่ยม แบ่งนักเรียนตามความรับผิดชอบ
 • ไม่ไปเป็นทีม  เพราะหลายคน  ทำให้ช้าลงอีก 
 • สัปดาห์หน้ามีงานกีฬาที่อำเภออีก 3 วัน
 • กิจกรรมเยอะมาก   กลัวผลสัมฤทธิ์นักเรียนลดลง  จะพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้องเลื่อนเวลา  เพราะต้องให้เสร็จเรื่องกีฬาก่อน
 • ครูเรามีงานเพิ่มขึ้น  เอกสารมากขึ้น  ต้องเข้าถึงประชาชนด้วย  แต่อย่างไรเราก็สู้  เพราะใจรักนะน้องนะ  สู้ กันต่อไป

P  ไปเยี่ยมก่อนค่อยมาสรุปลงในเอกสารก็ได้

แต่ผู้ปกครองเขาต้องเซนต์ด้วย ไม่ต้องไปรอบสองหรือ?

เรื่องครูบันเทิง เขาเก่งค่ะ พี่คนแก่ๆก็อดชื่นชมเด็กรุ่นลูกไม่ได้

ตอนนี้เขาสมัครมาเป็นลูกสาวก็ต้องรักเขาเพิ่มขึ้น

ขอบคุณนะคะที่ช่วยส่งเสริมลูกสาวพี่  อิๆๆๆ

 

ครับ, ดังที่เคยบอกเล่า..
เคยได้ไปเยี่ยมบ้านนิสิตทุนเมื่อหลายปีที่แล้ว
รวมถึงเยี่ยมบ้านนิสิตโควตากีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์
ระยะหลัง ไม่มีเวลาได้ไปกับเขาด้วย เพราะงานอื่นๆ ดึงตัวไปจนสิ้น

แต่ปีนี้ กำลังทบทวนว่า มีกระบวนการใดที่จะทำให้การเยี่ยมบ้านนิสิตเป็นรูปธรรม..และนำผลการเยี่ยมบ้านมาสังเคราะห์ได้อย่างจริงจังกันสักที


ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เช่นเคย นะครับ

...ขอบคุณครับ...

 

มาเยี่ยมพี่สาวอีกครั้งเป็นกำลังใจให้นะคะ...

สวัสดีค่ะ  คุณครูดาวเรือง

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน  หมอเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  ช่วยกันคนละไม้ละมือ

อยากชวนคุณครู ไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนคนนี้ค่ะhttp://gotoknow.org/blog/leena-lee/374052

ครูกับหมอ สองกระทรวงนี้ทำงานร่วมกันและใกล้ชิดกันมากที่สุดค่ะ  ทำงานด้วยกันแล้วสบายใจกว่ากระทรวงไหนๆค่ะ

P  ขอบคุณค่ะน้องอาจารย์

ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดค่ะ

ไปเยี่ยมนิสิตแล้วอย่าลืมเล่านะคะ

จะไปอ่านการสังเคราะห์งานของน้อง

P  ขอบคุณจ้าคนสวยของพี่

P  ดีใจมากที่น้องมาเยี่ยมค่ะ

ความร่วมมือของเราตามความรับผิดชอบ

คงช่วยให้ทุกคนที่ได้รับความช่วยเหลือ

สุขกายสบายใจขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี