ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม  เยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีนี้จัดให้กระชับและรวดเร็วเพราะโรงเรียนยังมีกิจกรรมนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดพัทลุง  ในวันที่ 16 ก.ค. 53  และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในเดือนสิงหาคมจึงประชุมและตกลงร่วมกันให้ครูแต่ละคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบ   ครูดาวเรือง  ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 53- 9 ก.ค. 53  

          เนื่องจาก  เดือนนี้ เป็นช่วงที่ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนสมรม  เช่น เงาะ  มังคุด  ทุเรียน  จำปะดะ  รวมทั้งสะตอ ชาวบ้านจะไปสวนตั้งแต่ตอนเช้า  - จนค่ำมืด  บางคนก็พักในสวนบนภูเขา  เพราะย่างเข้าฤดูฝน  จึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางไป-กลับ  ทุกวัน  บางบ้านครูต้องไป 2-3 ครั้ง เพราะไม่พบผู้ปกครอง  ต้องนัดหมายเวลาเฉพาะตอนเย็น  เขาจะได้ไม่ขาดรายได้  บางวันก็ไปไม่ได้เพราะฝนตก  การเยี่ยมบ้านครั้งนี้จึงใช้เวลา 1 เดือนเต็มๆ  ทั้งที่มีเด็กในความรับผิดชอบ เพียง 23 คน

             วันนี้จัดทำรายงานการเยี่ยมบ้าน  เพื่อสรุปส่งผู้บริหารในวันพรุ่งนี้

 

                   

 

 

 

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2  ปีการศึกษา  2553

 

 

โดย

 นางเกษร   เทพรัตน์   ตำแหน่ง  ครู

ครูประจำชั้น  ป. 6/2

 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ อำเภอลานสกา   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1

 

                รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ประจำปีการศึกษา 2553

                        วันที่  8  มิถุนายน -  9 กรกฏาคม    2553

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรรมราช  เขต 1

---------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ชื่อ โครงการ

 เยี่ยมบ้านนักเรียน    ประจำปีการศึกษา  2553

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา

  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน

  3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ได้ทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน

  4. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง

  5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ

  6. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนมาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถตามศักยภาพ

 3.   เป้าหมาย

           - ด้านปริมาณ

                -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    จำนวน  23    คน  ได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน

           - ด้านคุณภาพ

                   -    ผู้ปกครองจำนวน..23..คน  และครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง

                    -    นักเรียนจำนวน..23..คน ได้รับการเยี่ยมบ้านและได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละบุคคล

4.     ผลสำเร็จของโครงการ

         4. 1.ครูได้ทราบความเป็นอยู่ของนักเรียนที่แท้จริง
         4. 2. ครูได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง 

               ของนักเรียน

          4. 3.ได้ข้อมูลมาคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

                    ทางด้าน ต่างๆ

        4.4.ได้ข้อมูลมาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มี

               ความสามารถตามศักยภาพ

         4.5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมากขึ้น

 

5. งบประมาณ  

                -

6. ผู้สนับสนุนโครงการ

                - ผู้บริหารโรงเรียน

                - คณะครู  - นักเรียน

                 - ผู้ปกครองนักเรียน     

 

7. ปัญหาอุปสรรค

                - ไม่ค่อยพบผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้

             -  ตอนเย็นเลิกเรียนฝนตกบ่อยๆ ทำให้เกิดอุปสรรคในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

             -  บ้านนักเรียนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขดุ ครูต้องมีผู้นำทางและนัดหมายล่วงหน้า

 

8. ข้อเสนอแนะ

                1.  ควรมีการวางแผนนัดเวลากับนักเรียนผู้ปกครองก่อนออกไปเยี่ยมบ้าน

                2. ควรบันทึกปัญหาที่ได้รับทราบจากผู้ปกครอง มีการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ

                4. ควรมีการติดตามและ รายงานผลพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

                       ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน

                                  ( นางเกษร     เทพรัตน์ )

 1.9.              บันทึกการตรวจสอบ / คำรับรองของผู้บริหาร

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

                                                    ลงชื่อ............................ผู้บริหาร

                                                           (นายเสกสรร   สุขเนาว์)

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

 

                                   แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.   จำนวนนักเรียน

 • จำนวนนักเรียนที่ต้องออกเยี่ยม                          ....23......คน

 • นักเรียนชาย                                                       .....14.....คน

 • นักเรียนหญิง                                                        .....9.....คน

 • ได้ออกเยี่ยมบ้านทั้งหมด                                     ......23....คน

 2.    ภูมิลำเนานักเรียน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  2 ตำบลกำโลน                                  ......6.....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  6 ตำบลกำโลน                                  .......4....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  11 ตำบลกำโลน                                ......5.....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลกำโลน                                  ......4....คน

 • อาศัยอยู่หมู่ที่  6 ตำบลท่าดี                                      ......4.....คน

 • 3.  ลักษณะที่อยู่อาศัย

 • บ้านตนเอง                                                           ......23...คน

 • บ้านญาติ                                                               ......-......คน

 • บ้านเช่า                                                                 ......-.....คน

 4.   บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

 • อาศัยอยู่กับบิดามารดา                                        ......15...คน

 • อาศัยอยู่กับบิดา                                                    ......-.....คน

 • อาศัยอยู่กับมารดา                                                .......3....คน

 • อาศัยอยู่กับญาติ                                                   ......5.....คน

5.      สถานภาพของบิดามารดา

 • บิดามารดาอยู่ด้วยกัน                                                         .....20.....คน

 • บิดามารดา แยกกันอยู่                          ......-......คน

 • บิดาถึงแก่กรรม                                     .......-.....คน

 • มารดาถึงแก่กรรม                                  ......-... ..คน

 • บิดา-มารดา ถึงแก่กรรม                                                       .......-......คน

 • บิดามารดา หย่าร้าง                                                         .........3....คน

 • 6.   รายได้ของบิดามารดา

 • ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน                                                               .....4......คน

 • 5,001-10,000 บาทต่อเดือน                                                             ......17.....คน

 • 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน                                                             ......2.......คน

 • 20,001 -50,000 บาทต่อเดือน                                                          ........-......คน

 • 50,001 บาทขึ้นไป                                                                 .......-......คน

 7.        ลักษณะการดำเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้าน

 • งานอดิเรก

  • เล่นกีฬา                                                 ......12.....คน

  • อ่านหนังสือ                                         .....10......คน

  • เล่นเกมส์                                               ......5.......คน

  • ดู ทีวี                                                       ......23......คน

  • เล่นดนตรี                                              ......-.....คน

  • อื่นๆ................................

  • ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน                                                        ...23.....คน

  • หารายได้พิเศษ                                     …-…คน

 8.    สภาพแวดล้อมของครอบครัว

 • ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมดี                                                                 ...20.......คน

 • ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี                                                                      ....3.....คน

 • สภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัย                                                         ...19.......คน

 • สภาพบ้านทรุดโทรม                                                                                                                                    ..…4…..คน

 • สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย                                                   ......20.....คน

 • สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนมีความเสี่ยงต่อเด็ก                                                            ......3......คน

 • 9.   บรรยากาศในครอบครัว

 • อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา                                                                   ......15.....คน

 • ปล่อยปละละเลย                                                 ........5....คน

 • เข้มงวด                                                                 ......3....คน

 • 10.       จำนวนนักเรียนที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือ

 • ด้านทุนการศึกษา                                                                 .....8......คน

 11.   นักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือมีความสามารถตามศักยภาพ

 • ด้านวิชาการ                                                      .....7......คน

 • ด้านกีฬา                                                             ......2......คน

 • ด้านดนตรี                                                           ......3......คน

 • ด้านศิลปะ                                                             ........5 ...คน

   

                                         ลงชื่อ…………………………….                                                                                                                                              (…นางเกษร    เทพรัตน์…)                              

                                     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2               

 

   

แบบบันทึกผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ระดับชั้น  ป.  6/2

ระหว่างวันที่  16  มิถุนายน  2553  -  9  กรกฎาคม  2553

เลขที่

ชื่อสกุล

ผลการออกเยี่ยมบ้าน

หมายเหตุ

ได้

ไม่ได้

1

ด.ช. วิทวัส          เลขา

-

 

2

ด.ช.  ธีรภัทร       วรรณเจริญ

-

 

3

ด.ช. ปริวิทย์       โกกิลา

-

 

4

ด.ช. ธนายุ          ตลึงจิตร

-

 

5

ด.ช. รัฐศาสตร์   สะไบงาม

-

 

6

ด.ช. สิรคุปต์      คุ้มกุมาร

-

 

7

ด.ช. ศราวุธ       สุรางค์จิตร

-

 

8

ด.ช. อธิชา         พึงสมบูรณ์

-

 

9

ด.ช. จักรพงศ์     จารุพันธ์

-

 

10

ด.ช. ทวีศักดิ์      บุญส่ง

-

 

11

ด.ช. กันตพงศ์   ตลึงจิตร

-

 

12

ด.ช. ภูวเดช      เวชผสาร

-

 

13

ด.ช. ภูณากร     อวยศิลป์

-

 

14

ด.ช. อัครชัย      พักตร์ผ่อง

-

 

15

ด.ญ. สิริวิชชา   สึกพันธ์

-

 

16

ด.ญ. สุนันทา    จามิตร

-

 

17

ด.ญ. ธัญญารัตน์   บุญยืด

-

 

18

ด.ญ. กาญจนี       กรรมโชติ

-

 

19

ด.ญ. เบญจมาศ   บุญมาศ

-

 

20

ด.ญ. นิภาพร       สินธู

-

 

21

ด.ญ. กุสุมา         โนนนอก

-

 

22

ด.ญ. ธัญญา        สึกพันธ์

-

 

23

ด.ญ. สกายวรรณ   ดิษฐรักษ์

-

 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6/2   ปีการศึกษา  2553

                      นักเรียนทั้งหมด          จำนวน               ……23…..  คน

                      นักเรียนชาย           จำนวน               ……14…..  คน

                       นักเรียนหญิง         จำนวน               …… 9…..   คน

                ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน   จำนวน              ……23…… คน

                ไม่ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน   จำนวน         ……-..…… คน