งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการสูบบุหรี่ในหมู่เด็กและเยาวชนฮ่องกง

ผลการวิจัย พบว่า
การสูบบุหรี่ในหมู่เด็กและเยาวชนฮ่องกง เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญในฮ่องกง
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงทำให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่มากขึ้น ได้แก่ การโฆษณาบุหรี่ที่มีอยู่ทั่วไป

ผู้วิจัย – Lam, TH, Chung SF, Betson CL, Wong CM & Hedley, AJ. (2541)