ปัจจัยสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกเสพยาบ้าของเยาวชนในสถานศึกษา

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนที่เคยเสพยาบ้า โดยมีประเด็นหลักได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อ สาร และผู้รับสาร กับการเลิกเสพยาบ้า

ผลการวิจัย พบว่า
สื่อบุคคลที่มีการตัดสินใจเลิกเสพยาบ้าของเยาวชน โดยสื่อบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ เพื่อนและอาจารย์ ตามลำดับ
สื่อมวลชนมีบทบาทเป็นตัวกระตุ้นชั่วขณะ
สื่อเฉพาะกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลิกเสพยาบ้า น้อย
เนื้อ หาสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกเสพยาบ้า ได้แก่ เนื้อหาที่สร้างความกลัว เนื้อหาที่แสดงความเศร้าโศก เนื้อหาที่แสดงถึงความโกรธ และเนื้อหาที่สะท้อนภาพชีวิตจริง
ปัจจัย ผู้รับที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกเสพยาบ้า คือ ความต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ความกลัวที่จะถูกจับกุม ความต้องการให้เพื่อนยอมรับ ความต้องการอนาคตที่ดี และความปรารถนาให้พ่อแม่รักยิ่งขึ้น


ผู้วิจัย รุ่งทิพ สุนทโรทก (2541)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)