การศึกษาการรับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกชมรมเยาวชนปอดสะอาด มูลนิธิหมอชาวบ้าน

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษากลุ่มสมาชิกชมรมปอดสะอาด โดยมีประเด็นหลักในการวิจัย จำนวน 2 ประเด็น คือ พฤติกรรมการรับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสมาชิก และการนำข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ผลการวิจัย พบว่า
ใน ด้านการเปิดรับข่าวสารกรรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจของชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ เปิดรับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากสื่อต่างๆ คือ จดหมายข่าวของชมรม โทรทัศน์ และครู ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่าส่วนใหญ่ ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุหรี่จากหนังสือเรียนและครู กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุหรี่จากสื่อเฉพาะ กิจ

- กลุ่มตัวอย่างใช้ข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับเป็นความรู้ป้องกันตนเองและแนะนำผู้อื่นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การคุยให้คนในครอบครัวและเพื่อนฟัง

 

ผู้วิจัย สุชาดา เมธีคุณาภรณ์ (2537)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สื่อมวลชน#บุหรี่

หมายเลขบันทึก: 37368, เขียน: 06 Jul 2006 @ 11:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)