ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษากลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นหลักในการวิจัย 2 ประเด็น คือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์

ผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร/นิตยสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้วิจัย เพ็ญจันทร์ สุธีพิเชษฐกุล (2534)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)