ปัจจัยทางสังคม พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการป้องกันการใช้ยาบ้า ของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมนจังหวัดนนทบุรี โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า และทัศนคติที่มีต่อการใช้ยาบ้า

ผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้าจากเจ้าหน้าที่ในที่ทำงานของผู้ใช้แรงงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับยาบ้า
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้าจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการป้องกันการใช้ยาบ้า

 

ผู้วิจัย ถนอมนุช พิทักษ์โกศล (2540)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)