GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสื่อสารในครอบครัว กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาล้าของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ การสื่อสารในครอบครัว การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาบ้า ความรู้เกี่ยวกับยาบ้า ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า

ผลการวิจัย พบว่า
- นักเรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบเปิด
สื่อมวลชนที่นักเรียนส่วนใหญ่เปิดรับบ่อยที่สุด คือ โทรทัศน์
ผลของการเปิดรับเรื่องราวเกี่ยวกับยาบ้าจากสื่อโทรทัศน์ทำให้นักเรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการลองเสพ
ผลของการเปิดรับเรื่องราวเกี่ยวกับยาบ้าจากสื่อวิทยุทำให้นักเรียนเกรงกลัวในอันตราย
ผลของการเปิดรับเรื่องราวเกี่ยวกับยาบ้าจากสื่อหนังสือพิมพ์ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ผู้วิจัย ขวัญใจ ผลิเจริญสุข (2539)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สื่อยาบ้า
หมายเลขบันทึก: 37363
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)