งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษากลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่ โดยพยายามค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ผลการวิจัย พบว่า
การสูบบุหรี่ที่แพร่หลายมากขึ้นในผู้ใหญ่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีส่วนในการเริ่มสูบบุหรี่
พฤติกรรม การสูบบุหรี่ในสมาชิกของเครือข่ายสังคม และอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญต่อบุคคลที่อยู่ในช่วงวัย ที่เริ่มสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเสพสารเสพติดที่ร้ายแรงขึ้นในวัยผู้ใหญ่
โครงการควบคุมเกี่ยวกับบุหรี่ควรเร่งดำเนินการเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสมาชิกในเครือข่ายสังคม และอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับบุหรี่

 

ผู้วิจัย -  Unger, JB & Chen, X (2542)