ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม  4  ด้าน  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ดังนี้

1.  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เกี่ยวกับระบบ  รูปแบบ  วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีข้อจำกัด 

2.  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน เช่น  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนแบบคละชั้น  การจัดทำและการใช้หลักสูตร  เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

3.  นวัตกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เกี่ยวกับระบบการพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

4.  นวัตกรรมอื่นๆหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  วิธีการทำให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  (Learning Style)