ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ วิธีการทำให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง (Learning Style)

ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม  4  ด้าน  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ดังนี้

1.  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เกี่ยวกับระบบ  รูปแบบ  วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีข้อจำกัด 

2.  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน เช่น  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนแบบคละชั้น  การจัดทำและการใช้หลักสูตร  เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

3.  นวัตกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เกี่ยวกับระบบการพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

4.  นวัตกรรมอื่นๆหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  วิธีการทำให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  (Learning Style)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (2)

ขอเพิ่มเติม

นวัตกรรม  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบความรู้เอง  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม  ตลอดจนจัดประสบการณ์อย่างมีความหมายและเป็นระบบ  มุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

ขอบคุณค่ะ

ขอเพิ่มเติม

นวัตกรรม  อาจจะเป็นเทคนิควิธีการ  ที่นำมาจัดการเรียนรู้  นำมาควบคู่กับ เนื้อหาในบทเรียน   สามารถนำเข้าไปในบทเรียนของนักเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย  จัดทำเป็นเทคนิคการสอนของตัวเอง  วิเคราะห์ผู้เรียน  และจัดทำตามขั้นตอนของการจัดทำนวัตกรรม  นำมาเขียนเป็นรายงานนวัตกรรมได้  ให้เห็นถึงการพัฒนา  ที่เรียกว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง..ถือได้ว่า  เป็นผลงานทางวิชาการของครูได้เลย