ความเห็น 422424

ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติม

นวัตกรรม  อาจจะเป็นเทคนิควิธีการ  ที่นำมาจัดการเรียนรู้  นำมาควบคู่กับ เนื้อหาในบทเรียน   สามารถนำเข้าไปในบทเรียนของนักเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย  จัดทำเป็นเทคนิคการสอนของตัวเอง  วิเคราะห์ผู้เรียน  และจัดทำตามขั้นตอนของการจัดทำนวัตกรรม  นำมาเขียนเป็นรายงานนวัตกรรมได้  ให้เห็นถึงการพัฒนา  ที่เรียกว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง..ถือได้ว่า  เป็นผลงานทางวิชาการของครูได้เลย