ความเห็น 294623

ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติม

นวัตกรรม  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบความรู้เอง  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม  ตลอดจนจัดประสบการณ์อย่างมีความหมายและเป็นระบบ  มุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

ขอบคุณค่ะ