วันนี้ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ประชุมกัน โดยใช้ข้อเสนอแนะจากทีมแพทย์ไทยในอเมริกาที่เข้ามาเยี่ยม และช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย ตามโครงการของ พระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย นายแพทย์ Pudchong Srisethnil จาก Bernert Hospital UMDNJ-SOM Paterson,New Jersey ดังนี้

1.ให้ใช้ HbA1c เป็นตัว Monitor หลัก โดยหลักแล้วให้ตั้งตัวชี้วัดเฉลี่ยออกมา โดยอาจเริ่มที่ประมาณ 9% ก่อน (ที่ รพร.ธาตพนม 12%)

2.ควรมีการตรวจ microalbumin เพื่อที่ใช้ในการค้นหาความเสี่ยงของไต รวมถึงพิจรณายากลุ่ม ACEI, ARB เพื่อชลอการเสื่อมของไต

3.พิจรณาการรักษาผู้ป่วยที่ใช้ insulin ให้เป็นแบบ Intensive เพราะการใช้แค่ intermidiate acting insulin (NPH) ไม่เพียงพอ ในการควบคุม

4.ใช้ Postprandial blood glucose ในการ monitor ผู้ป่วยแทน FBS ในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถเห็นการควบคุมนำตาลไชดเจนกว่า รวมทั้งสดวกต่อการรับบริการของผู้ป่วย  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตรวจนำตาลในเลือดของผู้ป่วยให้มากขึ้น (self monitoring) อย่างน้อยเดือนละครั้ง (ปัจจุบันนัด 1-3 เดือน)

ข้อสรุปของการประชุม

1.ทีมบริการด่านหน้า ปรับรูปแบบของการผู้ป่วยที่คลินิกพิเศษเบาหวานใหม่ โดยใช้ Postprandial เป็นหลักในการ monitor ผู้ป่วย โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นเช้า บ่าย วัน พฤ-ศุกร์ เพื่อลดความหนาแน่นผู้ป่วยลง

2.ให้อายุรแพทย์ ทำแนวทางการรักษา ที่เหมาะสมใหม่ กับศักยภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งมีการทบทวนวิชาการเกี่ยวกับการติดตามผู้ป่วยด้วย Postprandial blood glucose

3.อนุมัติเพิ่มการตรวจ microalbumin ใน Annual checkup ปีนี้ โดยให้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการตรวจหาภาวะ Ratinpathy ที่โรงพยาบาลยังเป็นจุดด้อยที่ยังไม่สามารถตรวจได้

4.จัดทำสมุดประจำตัวใหม่ ทั้งเบาหวาน และความดัน เพื่อให้การบันทึกเชื่อมโยงถึงระดับ PCU และตัวผู้ป่วยในชมรมเบาหวาน ในชุมชน

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ  ผู้สรุปการประชุม