หน่วยงานทางการศึกษาหลายหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ  และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โกวิท  ประวาลพฤกษ์ และคณะ (ม.ป.ป. ; 46-49) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาว่า

1.  ให้ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์บันทึกปัญหาทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลสุดท้ายที่ได้หลังการทดลองไปแล้ว

2.  มีการออกแบบนวัตกรรม

3.  มีการสร้างหรืพัฒนานวัตกรรม

4.  ทดลอง

5.  ประเมินผลการใช้นวัตกรรม

ดังนั้น  ครูผ้สอนอาจจะมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  โดยมีแนวทาง

1.  รวบรวมเทคนิคการเรียนการสอนจากทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่มีผู้ทำมาแล้ว

2.  มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่

3.  มีการพัฒนาระบบการวัดผลวินิจฉัยหาสาเหตุของการเรียนการสอนขึ้นใหม่  ในกรณีที่นักเรียนเรียนไม่ถึงเกณฑ์

4.  อาจพัฒนาระบบการสอนซ่องเสริมแบบใหม่

5.  พัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยวิธีเทคนิคใหม่ๆหรือแนวทางใหม่ๆ

6.  อาจจะดูข้อบกพร่องของคู่มือเดิมแล้วพัฒนาแนวคู่มือให้ดีกว่าเดิม

7.  พัฒนาเทคนิควิธีการอบรมครูแม่ไก่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

นั่นคือ  กระบวนการขั้นต้นจะนำไปสู่ให้ครูผู้สอนมีแนวทางที่เหมาะสมและดีต่อการเรียนการสอนวิชาการต่างๆที่มีปัญหา  เพื่อส่งผลสุดท้ายให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ที่ครูผู้สอนต้องการ