มหาวิทยาลัยจัดการความรู้เพื่อชุมชน(4)

มชช.คือตารางอิสรภาพของชุมชนในมิติต่าง ๆ

ผมหารือกับพัฒนาการจังหวัดว่า เราจะผนวกแนวคิดนี้เข้าไปต่อยอดกับโครงการจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบลเพื่อเสนอผู้ว่าฯในลำดับต่อไป โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือ การสร้างความเข้าใจกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะแนวคิดมาตรฐานชุมชน(มชช.)แม้ว่ามาจากกรมการพัฒนาชุมชน แต่หัวใจของเรื่องอยู่ที่ชุมชนซึ่งมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยที่ในมาตรฐานชุมชนก็มีคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่น ๆด้วย แต่หน่วยงานอื่น ๆคงไม่เข้าใจ       คิดว่าเป็นงานของพช. ท่านเห็นด้วย และเสนอให้มวล.เป็นต้นเรื่องเพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกนำในระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้วยกันเอง

เรามีเวทีคุณเอื้อหน่วยงานสนับสนุนโครงการกลุ่มการเงิน 3 ตำบลในวันที่ 15 นี้ ผมคิดว่าจะหารือการวางระบบการทำงานของหน่วยสนับสนุนภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนที่หน่วยงานสนับสนุนไม่ให้ความสำคัญ
ผมคิดว่ามชช.จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับการแก้ปัญหานี้ โดยที่มชช.ก็คือตารางอิสรภาพของชุมชนในมิติต่าง ๆ จึงสามารถใช้พัฒนาคุณกิจคุณอำนวย และคุณเอื้อไปพร้อม ๆกัน

ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยมีมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์เข้ามาประสาน เอื้ออำนวยการจัดการความรู้
คุณอรษา จะนำเรื่องนี้หารือกับผู้บังคับบัญชาระดับกรมเพื่อทำMOUกับม.วลัยลักษณ์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)