ผันวิกฤตสุขภาพจิตเป็นโอกาส

สภาพความล้าหลังทางวัฒนธรรมไทย (Cultural lag) ในสังคมเกษตรอุตสาหกรรม

จากข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสื่อมวลชน ส่งผลกระเทือนต่อการดำเนินชีวิต
ของผู้คนทุกเพศ ทุกวัยไม่เว้นแม้แต่บรรพชิตและบุคคลทั่วๆไป

คนในสังคมไทยต้องใช้สติพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุปัจจัย ทีมาของปัญหา
และหาวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ไม่ใช่แก้ปัญหาในลักษณะตาบอดคลำช้าง

สาเหตุแห่งปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในทุกวันนี้
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า รากเหง้าของปัญหามาจากสภาพความล้าหลังทาง
วัฒนธรรม (cultural lag) ของประเทศเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ หรือ
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายมักจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทย
ไม่ว่าจะเป็นญีปุ่น ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน
พบว่าสถิติการฆ่าตัวตาย  การทำร้ายร่างกายของผู้คนก็เพิ่มสูงขึ้น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพจิตใจของผู้คนถูกละเลยกลายเป็นการหมักหมม เก็บกด รอวันปะทุ

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี  ถึงเวลาแล้วที่เราจะผันวิกฤตเป็นโอกาส
"นำหลักธรรมทางศาสนา" มาเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ใช้บำรุงรักษา
ภาวะจิตใจของผู้คนไม่ให้สับสนวุ่นวาย  รู้จักการระงับอารมณ์ ข่มความรู้สึก
และแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา

การดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย
เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยน้อมนำแนว
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"
มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3707, เขียน: 10 Sep 2005 @ 12:09 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 12:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)