ความรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษา
           ผมเป็นสมาชิก วง อี-เมล์ ของ ผอ. พรทิพย์ กาญจนนิยต ([email protected]) แห่งฟุลไบรท์     ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอุดมศึกษาให้ผมได้ติดตาม ไม่ล้าหลัง    มาคราวนี้ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมมหาวิทยาลัยในเอเชียและแปซิฟิก   จึงเอามาบอกต่อ    และจะวิพากษ์ในตอนท้าย


Dear All,

I've decided to email to you all before attending the general conference of AUAP members
(AUAP stands for Association of Universities in Asia and the Pacific ka) I'm not a member but have
been requested to be on their advisory board which means I'll be on call when needed, that's all
ka.
The two-day conference was interesting na ka. What was a big challenge for me is that almost all
that I wanted to say was said so it was sort of difficult to present the way I wanted to. I decided
to improve my powerpoint a bit...in fact twice ka...before then, I revised it like more than 3-4
times at home ka.
Kid do na ka....The key points speakers shared with us centered around the implications of the
globalization and WTO requirements.... I always refer to those points in my presentation too. In
addition, one of the presenters was talking extensively about the book on 'The World is Flat' which
is what I wanted to touch upon too...though only several examples. He was a speaker in an earlier
session so both of us had to make sure that we didn't repeat what one had to say...talok dee
ka...anyway, our arrangements were great ka.
Quite a few talked about the need to find funding from working with business. Hae! hae! I'm glad I
didn't really refer much to it at all this time ka.
Macquarie University, Australia seemed to have a great strategy to work with its community ka. What
the Vice Chancellor shared with us was that the university went out to survey how much the students
spent besides their tuition fees. It was found that each spent quite a  bit per month to the
community. This becomes one of the key issues for the university to raise with the community when
it wants to seek the community support....wise na ka! Do you think we could do that in our Thai
context ka?
Another one talked about the networking in business terms...tapping a new market which is the
'have-less' ka...I found it hard to accept this na ka. He was citing an example of Jeepny drivers
in the Philippines who can't afford to find a whole packet of cigarettes but would be ready to buy
one stick of cigarette at a time at a higher price than the whole packet. I was in fact unhappy and
so today I was saying that we need to network to help the 'have -less' to 'have-more'....good thing
the speaker wasn't around anymore...otherwise, I might have been thrown out of the panel :))
Personally, I really like business models in many ways. But what's happening seems to be far too
much of the money oriented focus which is real sad and I wouldn't want to see our higher education
institutions lose their main missions of educating our peoples for their well-being and for all to
live in harmony....sound too idealistic but I still hold tight to this principle jing jing na ka.
That's all for now ka. Hope to hear from some of you in the near future na ka.
Cheers.
Porntip
ทุกวงการต้องคิดวิธีการทำงานเพื่อการดำรงอยู่และทำประโยชน์ต่อสังคมได้ดียิ่งขึ้น     วงการอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน    ผมชอบเรื่องที่ Macquairie มาเล่าเรื่องยุทธศาสตร์การทำงานกับชุมชน    และคิดว่ามีหลายมหาวิทยาลัยไทย มีการริเริ่มดีๆ ในเรื่องนี้    แห่งหนึ่งคือ มจธ.    ดูได้ที่ www.kmutt.ac.th    น่าจะมีผู้จัด ตลาดนัดความรู้คู่ขวัญ : มหาวิทยาลัย - ชุมชน   (ลปรร. ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ มหาฯ)
วิจารณ์ พานิช
๑๐ กย. ๔๘