ภาวะผู้นำกับการพัฒนาวลัยลักษณ์

ภาวะผู้นำต้องมีในคนวลัยลักษณ์ทุกคน ไม่ใช่มีเฉพาะในตัวผู้บริหาร

ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองนักครับ ที่ไม่ได้เข้ามาจดบันทึกเลยในช่วงนี้ ก็ส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องของตัวเองที่ยังบริหารเวลาไม่ค่อยดีครับ อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยคุ้ยเคยกับหน้าตาใหม่ของ Gotoknow  เลยบางครั้งพิมพ์เสร็จแล้วข้อมูลหายไปหมดก็เลยทำให้พลอยไม่อยากบันทึกต่อ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมาหน่วย OD ของวลัยลักษณ์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของ KM ในเรื่อง ภาวะผู้นำ
โดยมุ่งเน้นเป็นที่การนำมาใช้ในการพัฒนาวลัยลักษณ์ ซึ่งทางวลัยลักษณ์ ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ของพวกเรามาเป็นวิทยากร ซึ่งผมเองในนามวลัยลักษณ์ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ เพราะในการสัมมนาครั้งนี้ผมเองในฐานะที่เป็น CKO ของวลัยลักษณ์ก็ได้เรียนรู้และได้ข้อคิดไปสร้างแนวทางการพัฒนาวลัยลักษณ์ได้ด้วยครับ โดยสรุปสิ่งที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาก็คือ

1) การมีภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะวลัยลักษณ์ของพวกเรา และภาวะผู้นำ ไม่ใช่มีเฉพาะผู้นำหรือผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องมีในพนักงานของวลัยลักษณ์ทุกคน แต่ในส่วนของผู้นำหรือผู้บริหาร ก็มีความจำเป็นที่ต้องมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับสูงกว่าบุคคลอื่นจึงจะทำให้การนำวลัยลักษณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ได้  โดยคุณสมบัติของผู้ที่ถือว่ามีภาวะผู้นำที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อวลัยลักษณ์ของเรา ก็เมื่อพวกเราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดออกมา ก็มีหลายอย่างซึ่งหน่วย OD ก็จะได้มีการนำเสนอใน Web KM ของวลัยลักษณ์ต่อไป แต่สิ่งที่ผมได้รับรู้และรู้ประทับใจจำได้แม่นก็คือ ผู้ที่มีภาวะผู้นำจะต้อง เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ตระหนักในผลประโยชน์ของส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม เรียนรู้และมุ่งมั่นทำงานในงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลับผู้อื่นได้ เป็นต้น ยังมีอีกมากนะครับ

 2) สิ่งที่ผมได้รับรู้และคิดประโยชน์ในเชิงวิธีคิดที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อวลัยลักษณ์ของเราในฐานะ CKO ก็คือ เราจะสร้างภาวะผู้นำในเกิดขึ้นในตัวตนของคนวลัยลักษณ์ให้มากที่สุดได้อย่างไร มีข้อเสนอแนะมากมายที่น่าสนใจ อันหนึ่งที่ผมชอบก็คือ OD อาจจะต้องมีการทำหลักสูตรสร้างผู้นำ ให้กับวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องมีความเข้มข้นและเอาจริงเอาจัง รวมทั้งมีประเมินผลที่มุ่ง Outcome เป็นสิ่งสำคัญ ผมคิดว่าโจทย์นี้ทาง OD อาจจะต้องนำไปคิดเป็นการบ้านสำหรับกำหนดเป็นทางการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 50 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามผมเองเชื่อว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนวลัยลักษณ์ทุกคนจะมีภาวะผู้นำที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์ของวลัยลักษณ์ ก็คือ การเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การของพวกเราเอง ซึ่งนั่นหมายถึง "รักวลัยลักษณ์ ทำงานเพื่อวลัยลักษณ์" ใช่ไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (0)