โครงการบทเรียนสำเร็จรูปวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความชื้นของอากาศ (แก้ไขเปลี่ยนรายวิชา)

แม่พิมพ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการบทเรียนสำเร็จรูป วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

โครงการบทเรียนสำเร็จรูปวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง  ความชื้นของอากาศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               นางสาวรอยพิมพ์  อินต๊ะยศ  รหัส e52741141  ป52.01

หลักการและเหตุผล

                เนื่องจาก วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ศึกษาเกี่ยงกับเรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สารในชีวิตประจำวัน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน และบรรยากาศ ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและอุณหภูมิของอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานง่ายต่อนักเรียนและผู้สอน

                2. เพื่อผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในบทเรียนสำเร็จรูป วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

                3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

                4. เพื่อศึกษาผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำมาใช้

                ในการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ

                 เนื้อหาบทเรียนสำเร็จรูป วิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

                 - ความชื้นของอากาศ

                 - การระเหยกับอุณหภูมิของอากาศ

                 - การบอกค่าความชื้นของอากาศ

                 - เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ

กระบวนการเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป

                 1. ให้นักเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทั้งทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ใช้เวลา  2 ชั่วโมง โดยใช้กระดาษที่ครูจัดให้

                 2. เมื่อทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในชุดการเรียนที่ 1 จบแล้ว นักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้จากเฉลยซึ่งอยู่ด้านหลังชุดการเรียน

                 3. ถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องใด สามารถขอคำแนะนำจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา หรือให้ดูคำอธิบายด้านหลังบทเรียนสำเร็จรูป

                 4. เมื่อนักเรียนศึกษาและทำกิจกรรมจากชุดการเรียนที่ 1 จบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดประจำชุดการเรียนด้วย

                 5. การตอบคำถามนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่ดูเฉลยก่อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                 1. สามารถสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

                 2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในบทเรียนสำเร็จรูป วิทยาศาสตร์ (ว 31101) เรื่อง ความชื้นของอากาศ

                 3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนในรายวิชา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้เรียนในบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความชื้นของอากาศ

                 4. เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชา และนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นต่อไป

ระยะดำเนินงาน

        14  พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน 2553

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

        25 เมษายน 2553 

                   - อาจารย์มอบหมายงานโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม คนละ 1 โครงการ

        11-14 พฤษภาคม 2553

                   - รวบรวมเนื้อหา ตั้งชื่อโครงการจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการ

                   - ศึกษาหลักสูตร คู่มือ เนื้อหาในเรื่องที่จะทำโครงการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป

                   - ศึกษารูปแบบ การสร้างสื่อนวัตกรรมหนังสือ,เอกสารทางวิชาการ,อินเทอร์เน็ต

        14 พฤษภาคม 2553 

                   - เขียนโครงร่างโครงการและส่งโครงร่างโครงการ ในบล็อค

        15 - 21 พฤษภาคม 2553 

                    - รออาจารย์ตรวจโครงการผ่านบล็อค อนุมัติโครงการ

                    - ศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

                    - เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ให้ปริ้นส์โครงการออกมา 1 ชุดส่งอาจารย์

         27 พฤษภาคม 2553 

                     - แก้ไขเขียนโครงร่างโครงการ

         27 มิถุนายน 2553

                     - ส่งโครงร่างโครงการในบล็อค  

         27 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน 2553 

                     - ดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรม

งบประมาณการดำเนินงาน

                  1.กระดาษ A4 1 ริม  110.-

                  2.ค่าปริ้นส์สี,ขาวดำ  110.-

                  3.ค่าเข้าเล่ม             40.-

             รวม                            260.-        

บรรณานุกรม

www.rjanadd.com แหล่งรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

www.sami.lanl.gov  (Science and Math Initatives) เว็บนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการค้นห่ข้อมูล เช่น โครงการ กิจกรรมหรือแผนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

www.niteonline.net/download/unit_stand.doc ดร.เฉลิม ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1. การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครู-ก้าวแรกความเห็น (2)

เป็นโครงการที่น่าชื่นชมมากคะ กรุณาเผยแพร่ตัวอย่างบทเรียนให้ดูสักตัวอย่างได้ไหมค่ะ

เกมส์
IP: xxx.143.156.81
เขียนเมื่อ 

เก่งมาก