สถาปัตยกรรมไทยจะแบ่งตามลักษณะผู้ที่ใช้ประโยชน์คือ

๑. สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

๒. สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา

๓. สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวกับสามัญชน