ข้าพเจ้านางสาว  นัติยา  ทุมทัน  เลขที่ 10 ค.บ 3.4  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับกระแสพระราชดำรัส  เพื่อนำไปปฏิบัติมีความเจริญให้มีสันติสุข และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อถวายแด่แผ่นดินไทย