LO in KKU

 วันนี้เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้อีกวาระหนึ่งในฐานะที่พวกเราเป็น "เครือข่ายการจัดการความรู้ของ ๕ มหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน" ซึ่งจะทีการ เสวนา ในวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็นเจ้าภาพ เน้นเรื่องการสื่อสารเพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบริการวิชาการ มีการจัดการ "เรียนรู้" การใช้ Blog เป็น สื่อ เป็นเครือข่าย ในการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนา ๒ รุ่น คงต้องติดตามกันต่อไปว่า "จะเกิดการ ร่วม รวม พลัง กันอย่างไร เพื่อ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท่านหัวหน้างานอีกประมาณ ๔๐ ท่าน จะมาร่วม รวม พลัง ทำความเข้าใจกับทีมงาน KKU_KM อีกครั้ง ถึงความก้าวหน้า และ การใช้การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป

JJ