คำกล่าวรายงาน เปิดพิธีโครงการอาสาสมัคร กศน.

คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการอบรมโครงการ สร้างพลังจิตอาสาในชุมชน

ให้กับอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองลำพูน

ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

***********************************

เรียน   ประธานในพิธีที่เคารพ

            ในนามของ กศน.อำเภอเมืองลำพูน  ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สุรพงษ์ ไชยวงค์  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   “โครงการสร้างพลังจิตอาสาในชุมชน ให้กับอาสาสมัคร กศน.อำภอเมืองลำพูน ”      ในวันนี้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ ศ. 2551 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยยึดหลักการที่จะส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา  ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนในเขตอำเภอเมืองลำพูน   ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            กศน.อำเภอเมืองลำพูน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรม ให้ความรู้อาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 50 คน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.เกิดประสิทธิภาพ  โดยมี สาระเนื้อหาการอบรมดังต่อไปนี้

  1. ความเป็นมาและความสำคัญของอาสาสมัคร กศน.
  2. แนวทางเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร กศน.
  3. แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ระหว่างครู กับอาสาสมัคร กศน.

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการอบรมในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

           

 

 

คำกล่าวของประธาน

พิธีเปิดการอบรมโครงการ สร้างพลังจิตอาสาในชุมชน

ให้กับอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองลำพูน

เวลา 09.00 น. ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เรียนคณะครูทุกท่าน  และสวัสดีอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองลำพูนทุกท่าน

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี พิธีเปิดการอบรม “โครงการสร้าง

พลังจิตอาสาในชุมชน ให้กับอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองลำพูน ในวันนี้

จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้    เป็นโอกาสที่ดีของท่านที่ได้เป็นบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาช่วยงาน กศน.ในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน และได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ซึ่งเป็นผู้ที่สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับ ครูในพื้นที่ ในการดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในตำบล  ชุมชน  เป็นแนวทางที่ดี ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

            หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   ผู้เข้าอบรมทุกคน    จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ  ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชน   ขอขอบคุณ  ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี     ขอบคุณคณะครู    ตลอดจนคณะ วิทยากร   ทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมให้กับอาสาสมัคร กศน.

            โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย       และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ขออันเชิญ  พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวทุกคน   ได้โปรดดลบันดาลให้ ประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป   

            บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการฝึกอบรม ณ บัดนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม กศน.

คำสำคัญ (Tags)#โครงการอาสาสมัคร กศน.

หมายเลขบันทึก: 368950, เขียน: 24 Jun 2010 @ 13:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)