เรียน  ทุกท่าน

           องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม  เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล