GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ร่างความเห็น

ดูนะ
ร่าง ความเห็นการประชุม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/254 8 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 13.30 น. --------------------------   เริ่มประชุมเวลา  13.40     น.         วาระที่ 1      : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ           ไม่มี วาระที่      2      :      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): มาแล้ว
หมายเลขบันทึก: 36883
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)