ร่างความเห็น

guykrub
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูนะ
ร่าง ความเห็นการประชุม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/254 8 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 13.30 น. --------------------------   เริ่มประชุมเวลา  13.40     น.         วาระที่ 1      : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ           ไม่มี วาระที่      2      :      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์ความเห็น (0)