ความก้าวหน้าทำให้ครูทันสมัย  หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษคิดว่า  ไม่เป็นผู้ที่ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เชิญชวนให้คณะครูในกลุ่มสาระฯเรียนรู้และจัดทำเว็บไซต์  แต่ต้องหยุดชะงัก  ด้วยเหตุผล  The internet doesn't work.  แต่ก็จัดการจนแล้วเสร็จ

เชิญชวนชมเว็บไซต์บุคคลสำคัญ  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  จัดทำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ที่นี่ หรือ  ที่นี่ก็ได้