"การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการเทียบเท่ากับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทและระดับตำแหน่ง"

 

                คุณทราบหรือไม่ว่า...พนักงานราชการสามารถเทียบตำแหน่งได้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนแล้วค่ะ...สำหรับบันทึกนี้  ผู้เขียนจึงขอนำเรื่อง  การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือน  มาแจ้งให้ทราบเพื่อที่ผู้อ่านจะได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง... ดังนี้ค่ะ...

               ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551  เรื่อง  การเทียบตำแหน่ง  นั้น  กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า  เพื่อให้การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสอดคล้องกับการกำหนดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...

 

บัญชีการเทียบตำแหน่งพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือน

ประเภทและระดับตำแหน่ง...

 

         พนักงานราชการ                             ข้าราชการพลเรือน

1.  กลุ่มงานบริการ/กลุ่มงานเทคนิค    ตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

2.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  เริ่มรับราชการ - 9 ปี                 ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

  10 - 17 ปี                              ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

  17  ปีขึ้นไป                   ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ

3. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

  เริ่มรับราชการ - 9 ปี                 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  10 - 17  ปี                            ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ

  17  ปีขึ้นไป                   ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ

  ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด     ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ

     ของบัญชีอัตราค่าตอบแทน

4.  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

  เริ่มรับราชการ - 4 ปี               ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

  5 - 10 ปี                               ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ

  10  ปีขึ้นไป                  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ

  ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา    ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ

     สูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน

5.  กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ          ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ

 

                สังเกต...ไหมค่ะว่า...การจบวุฒิปริญญาตรี โท เอก...เป็นเพียงส่วนที่เราได้รับความรู้มาใน ณ ระดับหนึ่ง และนำมาเพื่อเป็นฐานในการบรรจุเข้าทำงาน เท่านั้น...แต่สำหรับสิ่งที่คุณจะต้องหาและเพิ่มเติมเอง นั่นคือ  ประสบการณ์ที่สะสมในตัวของคุณเอง...ไงค่ะ... ที่คุณจะต้องนำประสบการณ์นั้นมาเพื่อพัฒนาให้งานในทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ... เพราะตามที่ รัฐ กำหนดในแต่ละช่วงปีนั้น...ก็คือ...ประสบการณ์ที่คุณจะต้องเป็นผู้สะสมขึ้น...เปรียบเสมือน...เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของคุณและความมั่นคงที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาเองเพื่อปรับความรู้ความสามารถจากเดิมในระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ให้สูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญค่ะ...  

      ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11.pdf