"การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการเทียบเท่ากับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทและระดับตำแหน่ง"

คุณทราบหรือไม่ว่า...พนักงานราชการสามารถเทียบตำแหน่งได้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนแล้วค่ะ...สำหรับบันทึกนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเรื่อง การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือน มาแจ้งให้ทราบเพื่อที่ผู้อ่านจะได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง... ดังนี้ค่ะ...

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง นั้น กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า เพื่อให้การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสอดคล้องกับการกำหนดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...

บัญชีการเทียบตำแหน่งพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือน

ประเภทและระดับตำแหน่ง...

พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือน

1. กลุ่มงานบริการ/กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เริ่มรับราชการ - 9 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

10 - 17 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

17 ปีขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

3. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

เริ่มรับราชการ - 9 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

10 - 17 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

17 ปีขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ของบัญชีอัตราค่าตอบแทน

4. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

เริ่มรับราชการ - 4 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

5 - 10 ปี ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

10 ปีขึ้นไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

สูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน

5. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

สังเกต...ไหมค่ะว่า...การจบวุฒิปริญญาตรี โท เอก...เป็นเพียงส่วนที่เราได้รับความรู้มาใน ณ ระดับหนึ่ง และนำมาเพื่อเป็นฐานในการบรรจุเข้าทำงาน เท่านั้น... แต่สำหรับสิ่งที่คุณจะต้องหาและเพิ่มเติมเอง นั่นคือ ประสบการณ์ที่สะสมในตัวของคุณเอง...ไงค่ะ... ที่คุณจะต้องนำประสบการณ์นั้นมาเพื่อพัฒนาให้งานในทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ... เพราะตามที่ รัฐ กำหนดในแต่ละช่วงปีนั้น...ก็คือ...ประสบการณ์ที่คุณจะต้องเป็นผู้สะสมขึ้น...เปรียบเสมือน...เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของคุณและความมั่นคงที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาเองเพื่อปรับความรู้ความสามารถจากเดิมในระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ให้สูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญค่ะ...

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11.pdf