วันนี้นั่งฟังนายอำเภอเกริ่นๆถึงเรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐” ว่าเน้นในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยต้อง เติบโตอย่างยั่งยืน ...เลยสนใจอยากหารายละเอียดเพิ่มเติม ว่าเนื้อหา แผนฯ ๑๐ มีรายละเอียดที่ว่า...อย่างไรบ้าง???

                  มีหลายส่วนที่น่าสนใจ ตั้งแต่

  • การพัฒนาคน
  • คนคุณภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจโต
  • จัดสมดุลสามทุนหนุนเศรษฐกิจโตแบบคุณภาพ หลายคนอาจสงสัยว่าสามทุน คือ ทุนอะไรบ้าง

ทุนแรกคือทุนทางเศรษฐกิจ

ทุนตัวที่สองได้แก่ทุนทางสังคม 

ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  •  รัฐเอกชนต้องมีธรรมภิบาล
  • รัฐไม่ใช่แกนนำ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
  • ความสุขวัดได้

               ส่วนเรื่องของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเน้นความสำคัญที่ทุนเศรษฐกิจ ดังนั้นเงินงบประมาณส่วนใหญ่จึงกระจายไปสู่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น แต่ในแผน ๑๐ ที่จะเกิดขึ้นและเริ่มใช้ในวันที่ ๑ ต.ค. ๔๙ นี้ ถูกปรับเปลี่ยนให้เน้นความสำคัญทางด้านสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในแผนล่าสุดนี้ เสมือนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่นับวันจะเจริญเพียงด้านวัตถุอย่างเดียว หากแต่ด้านจิตใจนั้นขาดการขัดเกลาจนกลายเป็นปัญหาสังคมหากยิ่งสั่งสมมากขึ้นก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและยากต่อการรักษา

                   ดังนั้น ปรัชญาแห่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแผนการพัฒนาชาติที่นำไปสู่ความยั่งยืน และเข้มแข็งทางสังคมด้วยปัจจัยหลักที่เกิดจาก การมีแต่พอประมาณ มีเหตุผล ภายใต้การสร้างความรู้ คู่คุณธรรม รวมถึงความเพียรพยายาม ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในวิถีการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมือง ในที่สุดอย่างมีความ สมดุล มั่นคง และ ยั่งยืน...

                  


...มีหลายท่านสนใจกันมาก เกี่ยวกับ...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10

สามารถ download  จากตรงนี้ครับ

 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62